ความหมายของชื่อ ' สัญจิตา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
สัญจิตา สัน-จิ-ตา สะสม รวบรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คมสัน คม-สัน ท่วงทีประเปรียว,ว่องไว,ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมสันต์ คม-สัน ความสงบอันลึกซึ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสัตถ์ ปะ-สัด ผู้ถูกชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสันน์ ปะ-สัน เลื่อมใสผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสันต์พรรษ วะ-สัน-พัด ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชสัณห์ วัด-ชะ-สัน มีคำพูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัจจพร สัด-จะ-พอน พรอันประเสริฐ,ความจริงอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อนนักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหพจน์ สัน-หะ-พด มีถ้อยคำไพเราะพูดจาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหวัช สัน-หะ-วัด พูดเพราะพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันต์ทศน์ สัน-ทด มีทัศนะอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันต์ภพ สัน-พบ โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสัช พิ-สัด เสียสละสละทิ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภสัณห์ สุ-พะ-สัน ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัญจิต สัน-จิด สะสมรวบรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณฐิติ สัน-ถิ-ติ ความมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหเจต สัน-หะ-เจด มีความคิดละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์พิชญ์ สัน-พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหภาส สัน-หะ-พาด ผู้พูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัภยา สับ-พะ-ยา ผู้มีตระกูลสูงความเชื่อซื่อสัตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัชฌกร สัด-ชะ-กอน ช่างเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันต์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีใจสงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันต์หทัย สัน-หะ-ไท มีใจสงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังวรา สัง-วะ-รา ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังวรี สัง-วะ-รี ราตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังวุตา สัง-วุ-ตา สำรวม ระมัดระวัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันธิลา ทัน-ทิ-ลา แม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันนดี สัน-นะ-ดี เสียงนมัสการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันนิธ สัน-นิด ใกล้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันนิภา สัน-นิ-พา คล้าย เหมือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกษมสันต์ กะ-เสม-สัน ชื่นชมยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังสิต สัง-สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัชฌุกร สัด-ชุ-กอน ช่างเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์สินี สัน-สิ-นี นางงามผู้ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหพร สัน-หะ-พอน สุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหรส สัน-หะ-รด มีรสนิยมละเมียดมะไม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีจิตใจละเอียดอ่อน จใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์สมร สัน-สะ-หมอน สาวงามผู้ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์สิริ สัน-สิ-หริ ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์สิรี สัน-สิ-รี ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์ชนน สัน-ชะ-นน ผู้เกิดมาสุภาพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์ภูมิ สัน-พูม แผ่นดินอันละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เศรษฐ์สัณห์ เสด-สัน ผู้เรียบร้อยและประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ