ความหมายของชื่อ ' มัญชุสา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
มัญชุสา มัน-ชุ-สา หีบสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
บรมัตถ์ บอ-ระ-มัด ประโยชน์อย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมัตถ์ ปะ-ระ-มัด ประโยชน์สูงสุดความเจริญสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชามัย วิ-ชา-ไม สำเร็จได้ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศมีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัตถ์ สะ-มัด ผู้สามารถองอาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทิมันตุ์ จัน-ทิ-มัน พระจันทร์ เดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชุติมันต์ ชุ-ติ-มัน ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธันยมัย ทัน-ยะ-ไม สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรมัย พัด-ชะ-ระ-ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนพร มัด-ทะ-นะ-พอน มีพรคือความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมัย ระ-ไม มีเสน่ห์ น่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศมัย พิ-สะ-หมัย น่าชิดชวนชม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนา มัด-ทะ-นา คำสดุดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนี มัด-ทะ-นี กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มันตรินี มัน-ตริ-นี สตรีมีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มันทนา มัน-ทะ-นา สดุดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัลลิกา มัน-ลิ-กา ดอกมะลิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิมัย วิ-นิ-ไม แลกเปลี่ยน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธามัย สุ-ทา-ไม สำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัญชรี มัน-ชะ-รี ก้านดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัญชุพร มัน-ชุ-พอน งามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัญชุภา มัน-ชุ-พา รัศมีอันงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัชญา สะ-มัด-ชะ-ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนีญา มัด-ทะ-นี-ยา ผู้รู้เรื่องกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รังสิมันตุ์ รัง-สิ-มัน มีรัศมี พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัณฑิตา มัน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัณยาภา มัน-ยา-พา แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมัณยา ระ-มัน-ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีมัญชุ์ มะ-นี-มัน หีบแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัญชิษฐา มัน-ชิด-ถา ต้นคำ ฝาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัคร สะ-หมัก เต็มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิมันตร์ สิ-มัน อำนาจ หรือฤทธิ์เวทย์(วิทยาคม)ที่เป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิริมันตรา สิ-ริ-มัน-ตรา มนตราหรือเวทมนตร์อันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริรมัย สิ-ริ-ระ-ไม ผู้ยินดีในความเป็นมิ่งมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ