ความหมายของชื่อ ' ชลิต ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชลิต ชะ-ลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชลชาติ ชน-ละ-ชาด น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลธร ชน-ละ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำคือทะเล,เมฆฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลธี ชน-ละ-ที ทะเล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำหมายถึงปลาหรือดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลันธร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลัมพล ชะ-ลัม-พน ลำธาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลาคม ชะ-ลา-คม ฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชลี ชัด-ชะ-ลี นักรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภัสชล ปะ-พัด-ชน น้ำบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลธิศ ชน-ละ-ทิด ทะเล,มหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัชชลา กัด-ชะ-ลา แร่พลวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญชลา กัน-ชะ-ลา เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลกร ชน-ละ-กอน เมฆหรือมหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลชินี ชน-ชิ-นี พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลธิชา ชน-ทิ-ชา เกิดในน้ำ ลูกของทะเลคือพระลักษมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลธิดา ชน-ทิ-ดา เกิดจากน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลนิภา ชน-นิ-พา เปรียบประดุจน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลพินทุ์ ชะ-ละ-พิน หยาดน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลลดา ชน-ละ-ดา ลูกคลื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลากร ชะ-ลา-กอน น้ำพุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลิตา ชะ-ลิ-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรษชล พัด-สะ-ชน น้ำฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรษชล วัน-สะ-ชน น้ำฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลาศัย ชะ-ลา-ไส ทะเล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศาชล นิ-สา-ชน น้ำค้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปราญชลี ปราน-ชะ-ลี กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชลี อัน-ชะ-ลี ไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชลีกร อัน-ชะ-ลี-กอน ทำการไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์ชลี รม-ชะ-ลี มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชลีพร อัน-ชะ-ลี-พอน การไหว้ที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลิตวรรณ ชะ-ลิด-วัน มีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัคชลา สุ-พัก-ชะ-ลา สระน้ำที่งดงาม ,สวยงามเหมือนสายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิชลย์ สิ-ชน สายน้ำ,แม่น้ำ (ชลย์ มาจาก ชลาลัย ) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐนิย์ชลธี ทะ-นิ-ชน-ละ-ที สายน้ำที่ตั้งมั่น, ทะเลที่ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศิชลพินทุ์ สะ-สิ-ชน-พิน หยาดน้ำจากดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชลักษิกา กด-ชะ-ลัก-สิ-กา ผู้มีบุญวาสนาดีดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธฤตชลธร ทิด-ชน-ทอน ทะเลที่ตั้งมั่น , เมฆที่ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลชลกร นอ-ละ-ชน-กอน เมฆผู้เปล่งแสง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลาธร ชะ-ลา-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ ทะเลและมหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ