ความหมายของชื่อ ' มนัญชยา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
มนัญชยา มะ-นัน-ชะ-ยา ผู้ชนะใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กิตติคมน์ กิด-ติ-คม ดำเนินไปด้วยเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกเมน โก-เมน พลอยสีแดงเข้ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมน์ คม ไปดำเนินไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรมน ถิ-ระ-มน มีใจมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมนาถ ทำ-มะ-นาด มีธรรมเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมนิตย์ ทำ-มะ-นิด มีธรรมมั่นคงมีธรรมแน่แท้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมนูญ ทำ-มะ-นูน กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรมนต์ ที-ระ-มน มนต์ของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยมน ปิ-ยะ-มน เป็นที่รักแห่งใจมีใจเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติมน ปี-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มติมนต์ มะ-ติ-มน ผู้มีความรู้,ผู้มีความคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนชิต มะ-นะ-ชิด ผู้ชนะใจผู้ที่ชนะใจตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์ชัย มน-ไช มีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์ณัฏ มน-นัด คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์ณัฐ มน-นัด มนต์ของนักปราชญ์หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์ธร มน-ทอน ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์ธัช มน-ทัด มีมนต์เป็นธงชัยเด่นด้วยมนต์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัญชัย มะ-นัน-ไช ผู้ชนะใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราเมนทร์ รา-เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรมน วอ-ระ-มน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิทธิมนต์ อิด-ทิ-มน มีความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยมนัส ไช-มะ-นัด ชยะชัยตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์มนัส มน-มะ-นัด มนต์แห่งดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน มีใจสุขสำราญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หรรษมนัส หัด-สะ-มะ-นัด จิตใจรื่นเริง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประมนัส ประ-มะ-นัด มึวามปราโมทย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีย์มนัส ปี-มะ-นัด มีใจน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณมนัส ปุน-มะ-นัด มีใจสะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนภาส มะ-นะ-พาด,มน-นะ-พาด มีความสว่างทางใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนสิช มะ-นะ-สิด,มน-นะ-สิด เกิดในใจความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนสิริ มน-สิ-หริ หัวใจที่อิ่มเอิบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสวิน มะ-นัด-สะ-วิน มีความตั้งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสวี มะ-นัด-สะ-วี ผู้มีความตั้งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสวีร์ มะ-นัด-สะ-วี มีความตั้งใจ,มีความคิดสูง,นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนุเชษฐ์ มะ-นุ-เชด คนผู้ประเสรริฐที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธิมนต์ สุ-ทิ-มน ผู้ปัญญาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชมน กด-ชะ-มน มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมนีย์ กะ-มะ-นี งาม เป็นที่พึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมนียา กะ-มะ-น ี- ยา งาม เป็นที่พึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จอมนรี จอม-นะ-รี ยอดหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุมน จา-รุ-มน มีใจน่ารัก มีใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนมน ชะ-นะ-มน ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชมนาด ชม-นาด ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชุติมน ชุ-ติ-มน มีใจสว่าง มีใจสะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โชติมนต์ โช-ติ-มน ประเสริฐในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมน ทะ-มน กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมนต์ ทะ-มน กำจัดมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมนันท์ ทะ-มะ-นัน สวยเหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญมน ทัน-ยะ-มน มีใจดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรมน นอ-ระ-มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัทธมน นัด-ทะ-มน มีใจผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญมนัส ขวัน-มะ-นัด ขวัญใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์มนัส นัน-มะ-นัด ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรมนัส พอน-มะ-นัด มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธมน พัด-ทะ-มน ผูกพันใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรมน พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนนัทธ์ มน-นัด มะ-นะ-นัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนพร มะ-นะ-พอน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนพัทธ์ มะ-นะ-พัด มน-นะ-พัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสขวัญ มะ-นัด-ขวัน ขวัญใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสพร มะ-นัด-สะ-พอน ผู้มีน้ำใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสภร มะ-นัด-พอน บำรุงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสสม มะ-นัด-สม เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนมน รัด-ตะ-นะ-มน ใจแก้ว ใจวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรษมน วัด-สะ-มน รูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรมน วัด-ชะ-ระ-มน ใจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศมน สะ-มน ราตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศามน นิ-สา-มน การดู การเห็นประจักษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุริมนาถ บุ-ริม-นาด เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภามนท์ ประ-พา-มน ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชมน ปะ-ริด-ชะ-มน พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติมน ปิ-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นมนัส ปิ่น-มะ-นัด จอมใจ ยอดดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปมนีย์ เป-มะ-นี น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุสุมนิภา กุ-สุม-นิ-พา เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผ่องมนัส ผ่อง-มะ-นัด จิตใจผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุมนัส มุ-ทุ-มะ-นัด มีใจดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนตกานต์ มน-ตะ-กาน มีมนต์เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์นภา มน-นะ-พา มนต์สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์มาส มน-มาด พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์วลี มน-วะ-ลี มีคำพูดชักจูงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนทิรา มน-ทิ-รา เรือนหลวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนธิรา มน-ทิ-รา ใจนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนปริยา มะ-นะ-ปริ-ยา มน-นะ-ปริ -ยา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนรดา มน-ระ-ดา มีใจยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนฤดี มน-รึ-ดี ใจดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสสินี มะ-นัด-สิ-นี ผู้มีใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริมน วะ-ริ-มน เลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วศิมน วะ-สิ-มน จิตใจที่มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศมนีย์ สะ-มะ-นี ให้ความเยือกเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิรามน สิ-รา-มน จิตใจที่เยือกเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริมน สะ-ริ-มน ลม อากาศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธีมนต์ สุ-ที-มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมน สุ-มน ใจดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมนา สุ-มะ-นา ดอกมะลิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรมน สุ-ระ-มน ยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรมน อุ-ไร-มน ใจกุศล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรมนัส อุ-ไร-มะ-นัด ใจงามดั่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนชิดา มน-ชิ-ดา ชนะใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนสิชา มน-สิ-ชา มน-นะ-สิ-ชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนูศักดิ์ มะ-นู-สัก อำนาจของพระมนู ผู้สร้างโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนุญศักดิ์ มะ-นุน-สัก มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชมนาฏ ชม-นาด นางรำที่น่ายกย่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติมน ถิ-ติ-มน มีใจประกอบด้วยความมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐมน นัด-ถะ-มน ดวงใจของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชมน ชิด-ชะ-มน มีใจบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมนวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนภรณ์ มะ-นะ-พอน มน-นะ-พอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมนิจ เขม-มะ-นิด ผู้มีความสุขที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณะมนัส จิน-นะ-มะ-นัด ผู้ปฎิบัติได้ดังใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บดีธมน บอ-ดี-ทะ-มน คนงามผู้เป็นใหญ่, ผู้ยิ่งใหญ่ที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พันธมน พิม-พัน-ทะ-มน ผู้มีรูปแบบเป็นที่ผูกพันทางใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขัมน์ปกรณ์ ขำ-ปะ-กอน ผู้มีคัมภีร์แห่งความอดทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัชวรมน์ นะ-วัด-วะ-รม ผู้เยาว์วัยที่มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัชธมนต์ พะ-ลัด-ทะ-มน ผู้ไร้มลทินด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัตม์มนพร วะ-รัด-มะ-นะ-พอน ผู้มีใจประเสริฐและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โฉมนพิน โฉม-นะ-พิน ผู้สาวเสมอและหน้าตาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ