ความหมายของชื่อ ' ชิณณวรรธน์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ครรชิต คัน-ชิด บันลือ,เสียงเอกเกริก,กึกก้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิตวร ชิ-ตะ-วอน มีชัยอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิติพัทธ์ ชิ-ติ-พัด เกี่ยวข้องกับชัยชนะมีชัยชนะอันมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินกฤต ชิ-นะ-กริด สร้างชัยชนะมีชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินดนัย ชิน-ดะ-ไน บุตรผู้ชนะบุตรของพระชินะ(พุทธบุตร) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินธรรม ชิน-นะ-ทำ คำสอนของพระมหาวีระ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินบุตร ชิน-นะ-บุด บุตรแห่งพระพุทธเจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินาธิป ชิ-นา-ทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เตชิต เต-ชิด คมกล้าหรือฉลาดเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดชมีเดชยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชนะด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธุวชิต ทุ-วะ-ชิด ผู้ชนะเป็นนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤชิต นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เผชิญชัย ผะ-เชิน-ไช ประสบกับชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนชิต มะ-นะ-ชิด ผู้ชนะใจผู้ที่ชนะใจตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราชินทร์ รา-ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วชิรวิทย์ วะ-ชิ-ระ-วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรชิต วอ-ระ-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญชิต วะ-รัน-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐหรือชนะคนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชิตชัย วิ-ชิด-ไช ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรชิต วี-ระ-ชิด ชัยชนะของคนกล้าวีรบุรุษผู้พิชิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิตพล อะ-ชิด-พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิระ อะ-ชิ-ระ ผู้ว่องไวคล่องแคล่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินสีห์ ชิน-นะ-สี ท่านผู้ชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภุชิสส์ พุ-ชิด ผู้เป็นไทอิสระ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลชินี ชน-ชิ-นี พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิงดวง ชิง-ดวง เป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิดชนก ชิด-ชะ-นก ผู้ใกล้ชิดพ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิตชไม ชิด-ชะ-ไม ชนะทั้งคู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เชิญขวัญ เชิน-ขวัน ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ติชิลา ติ-ชิ-ลา พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เตชินี เต-ชิ-นี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินารมย์ ชิ-นา-รม ยินดีในพระชินเจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปูชิดา ปู-ชิ-ดา ผู้ที่เขาบูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พชิรา พะ-ชิ-รา เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัญชิดา รัน-ชิ-ดา น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชิดา วิ-ชิ-ดา ผู้ชนะแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชิตา วิ-ชิ-ตา ผู้ชนะแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สโรชินี สะ-โร-ชิ-นี เกิดในสระ ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชิรา สุ-ชิ-รา ผู้เชี่ยวชาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรญา อะ-ชิ-ระ-ยา รู้รวดเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุชิดา อะ-รุ-ชิ-ดา เครื่องหมายแห่งความชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญชิกา ปัน-ชิ-กา ปุยฝ้าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปูชิกา ปู-ชิ-กา ผู้บูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนชิดา มน-ชิ-ดา ชนะใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัพชินี อับ-พะ-ชิ-นี กอบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิติสรรค์ ชิ-ติ-สัน สร้างชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรรค์ชิด สะ-หวัน-ชิด ได้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วชิรญาณ์ วะ-ชิ-ระ-ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรญาณ์ อะ-ชิ-ระ-ยา มีญาณอันรวดเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วชิราภรณ์ วะ-ชิ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิษณุชา ชิด-สะ-นุ-ชา เกิดจากผู้ชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชิษฐา อัน-ชิด-ถา รุ่งโรจน์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัญชิษฐา มัน-ชิด-ถา ต้นคำ ฝาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิษณุพงศ์ ชิด-สะ-นุ-พง เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยชิต ไช-ยะ-ชิด ผู้มีชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรพัชน์ อะ-ชิ-ระ-พัด พัดอันรวดเร็ว, รวดเร็วดังสายลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรภัสญ์ อะ-ชิ-ระ-พัด ผู้มีประกายความรู้ ผู้มีไหวพริบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ