ความหมายของชื่อ ' ญาณากร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ญาณากร ยา-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤตชญา กริด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว,กตัญญู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้คุณธรรมผู้รู้ความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณกร ยา-นะ-กอน ผู้สร้างความรู้,รุ่งเรืองด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณธร ยา-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณโรจน์ ยา-นะ-โรด รุ่งเรืองด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด เจริญด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณัช ยา-นัด เกิดมาเพื่อความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณัท ยา-นัด ผู้ให้ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณาธร ยา-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณาธิป ยา-นา-ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาโณทัย ยา-โน-ไท รุ่งอุทัยแห่งความรู้รุ่งเรืองด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้มีความรู้มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธฤตญาณ ทะ-ริด-ยาน ตั้งมั่นด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาริตญาณ ทา-ริด-ยาน ดำรงไว้ซึ่งปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฏิญญา ปะ-ติน-ยา การให้คำมั่นสัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัชญา ปรัด-ยา ความรู้ชั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญากร ปัน-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญาผู้สร้างปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาโชติ ปัน-ยา-โชด ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ผู้มีกำลังปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาวุธ ปัน-ยา-วุด ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณศรณ์ ยา-นะ-สอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณสิริ ยา-นะ-สิ-หริ มีมิ่งขวัญคือความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปัญญา สุ-ปัน-ยา ผู้มีปัญญาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญา กัน-ยา สาวรุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภัค กัน-ยา-พัก หญิงสาวผู้มีศิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภัทร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญารัตน์ กัน-ยา-รัด หญิงสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาวีร์ กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติญา กิด-ติ-ยา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัญญา จะ-รัน-ยา กระจาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานี ชะ-ยา-นี ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัญญา ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัญญานุช ชัน-ยา-นุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญญา ทัน-ยา มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลินญา นะ-ลิน-ญา ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานิศ ชะ-ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญญามาศ ทัน-ยา-มาด โชคลาภยิ่งทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญญานนท์ บุน-ยา-นน ผู้ยินดีในบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญญาพร บุน-ยา-พอน มีบุญเป็นพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญญา เบน-ยา ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญญาพร เบน-ยา-พอน ฉลาดด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชญา ปะ-ริด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิชญาดา ปะ-วิด-ยา-ดา นักปราชญ์ผู้รอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาพร ปัน-ยา-พอน มีพรคือความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญารัตน์ ปัน-ยา-รัด ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วทัญญา วะ-ทัน-ยา ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญญา วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญาดา วิด-ชะ-ยา-ดา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิรัญญา สิ-รัน-ยา ยอดแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริกัญญา สิ-หริ-กัน-ยา สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้รู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวิชญา สุ-วิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หิรัญญา หิ-รัน-ยา เงินทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อจลญา อะ-จะ-ละ-ยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรญา อะ-ชิ-ระ-ยา รู้รวดเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติญา อะ-ติ-ยา พิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัญญา อะ-นัน-ยา เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันตญา อะ-นัน-ตะ-ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรกัญญา ออ-ระ-กัน-ยา หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชญา พัด-ชะ-ยา ผู้รู้จักกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญา พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาพร พิด-ชะ-ยา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาภา พิด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาวี พิด-ชะ-ยา -วี นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิญญามาศ พิน-ยา-มาด เจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรัญญา พิ-รัน-ยา ปัญญายิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูริชญา พู-ริ-ชะ-ยา มีปัญญา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญาพร วิด-ชะ-ยา-พอน ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัชญา สะ-มัด-ชะ-ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภิญญา สุ-พิน-ยา ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชญา อะ-พิพ-ชะ-ยา รู้ยิ่ง ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญานิน พิด-ชะ-ยา-นิน ผู้ทรงความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนีญา มัด-ทะ-นี-ยา ผู้รู้เรื่องกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาณัฐ กัน-ยา-นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณัฐ ยา-นัด เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณี ยา-นี ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติชญา ถิ-ติ-ชะ-ยา ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิรญา ถิ-ระ-ยา มีความรู้ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญญาภรณ์ ทัน-ยา-พอน เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาภรณ์ ปัน-ยา-พอน มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรญาณี พอน-ยา-นี มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วชิรญาณ์ วะ-ชิ-ระ-ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรญาณ์ อะ-ชิ-ระ-ยา มีญาณอันรวดเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรญาณ์ พิ-ระ-ยา มีความรู้อันกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฐภิญญา อัด-ถะ-พิน-ยา มีความรู้ยิ่งแปดประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานิษฐ์ ชะ-ยา-นิด มีความรู้น่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธญาณ์ สุด-ทะ-ยา มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลญาดา กุน-ละ-ยา-ดา ตระกูลผู้รู้ ตระกูลนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณชชญา นะ-ชะ-ชะ-ยา นักปราชญที่เกิดมาให้ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัทญา นัด-ทะ-ยา ผู้รอบรู้ที่ให้ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปรีญา สุ-ปรี-ยา ผู้รอบรู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัสรีญา สุ-พัด-สะ-รี-ยา หญิงผู้มีรัศมีหรือแสงเป็นความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญาน์นันท์ ชะ-ยา-นัน ผู้ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนันต์ญาต์ ชะ-นัน-ยา ผู้มีญาติพี่น้องมากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีญาพัชญ์ ปรี-ยา-พัด ผู้มีปัญญารอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริตญา สะ-ริ-ตะ-ยา ผู้มีความรู้ให้ระลึกถึง, ผู้มีความรู้เกียวกับสายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสรีญาภรณ์ อิด-สะ-รี-ยา-พอน ผู้ประดับความรอบรู้อันเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรจน์ชญาน์ อัด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้ที่ควรแก่การสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณณ์ศิญา อัน-สิ-ยา แม่น้ำอันเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ