ความหมายของชื่อ ' ตนุภัทร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ตนุภัทร ตะ-นุ-พัด ดีงามด้วยตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กตตน์ กิด การแสดงการรายงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตนัย กริด-ตะ-ไน ผู้มีนโยบายดีมีวิธีแนะนำดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตนู กริด-ตะ-นู ช่างศิลปิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด ผู้ที่น่ารัก,น่าคบหาสมาคมด้วย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตตน์ กิด การแสดง,การรายงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตน์ เกด สัญลักษณ์บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คชรัตน์ คด-ชะ-รัด ช้างแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์ เจด ความคิดความตั้งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด มีความคิดมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวรัตน์ ชะ-วะ-รัด มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐรัตน์ นัด-ถะ-รัด ผู้มีความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรัยรัตน์ ตรัย-รัด แก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรเจตน์ ถิ-ระ-เจต มีเจตนามั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมรัตน์ ทำ-มะ-รัด คุณธรรมอันล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรุตน์ ที-รุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภเกตน์ นบ-พะ-เกด ตะวัน,ธงบนฟ้า,พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรรัตน์ นอ-ระ-รัด ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวัตน์ ปะ-วัด ความเป็นไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยรัตน์ ปิ-ยะ-รัด เป็นที่รักดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รตน ระ-ตะ-นะ ความรื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนธรรม์ รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนธรรม รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนพล รัด-ตะ-นะ-พน มีกำลังอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสรัตน์ จะ-หรัด-รัด แก้วที่มีแสงสว่างใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สนันตน์ สะ-นัน นิรันดรยิ่งยืนนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์สฤษฎิ์ เจด-สะ-หริด สร้างเจตนาสร้างความคิดอ่าน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตนิษฐ์ ตะ-นิด เล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตนุสรณ์ ตะ-นุ-สอน พึ่งตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิรัตน์ สิด-ทิ-รัด ความสำเร็จที่ล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิรัตน์ สุด-ทิ-รัด ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกรัตน์ กะ-หนก-รัด ทองคำที่ล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลรัตน์ กะ-มน-รัด ดอกบัวที่ล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลรัตน์ กน-ละ-รัด เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญารัตน์ กัน-ยา-รัด หญิงสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยรัตน์ กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลรัตน์ กุน-ละ-รัด รัตนแห่งสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตน์นิภา เกด-นิ-พา เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตนิกา เกด-นิ-กา ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญรัตน์ ขวัน-รัด ขวัญแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารีรัตน์ จา-รี-รัด ผู้ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตตนาถ จิด-ตะ-นาด เจ้าแห่งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินดารัตน์ จิน-ดา-รัด มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินตนา จิน-ตะ-นา ความคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินตนี จิน-ตะ-นี ความคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุรีรัตน์ จุ-รี-รัด ศาสตราวุธที่มีอานุภาพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุไรรัตน์ จุ-ไร-รัด มีไรผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจริญรัตน์ จะ-เริน-รัด คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัลรัตน์ ชะ-วัน-รัด รัตนอันแวววาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทิพย์รัตน์ ทิบ-พะ-รัด มีแก้วมณีเป็นทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญวรัตน์ ทัน-วะ-รัด มีโชคและประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธันยารัตน์ ทัน-ยา-รัด แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิดารัตน์ ทิ-ดา-รัด บุตรสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิติรัตน์ ทิ-ติ-รัด แก้วแห่งความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีรัตน์ นะ-รี-รัด นางแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด รัตนะน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บงกชรัตน์ บง-กด-รัด ดอกบัวแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรรัตน์ บอ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวันรัตน์ ปะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พยอมรัตน์ พะ-ยอม-รัด ดอกไม้แก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรัตน์ พอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลอยรัตน์ พลอย-รัด ประสมด้วยเพชรนิลจินดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนกร รัด-ตะ-นะ-กอน สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนมน รัด-ตะ-นะ-มน ใจแก้ว ใจวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หทัยรัตน์ หะ-ไท-รัด แก้วใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฬารัตน์ จุ-ลา-รัด แก้วที่งามเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีลรัตน์ นีน-รัด พลอยสีดำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญรัตน์ บุน-ยะ-รัด แก้วแห่งความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจรัตน์ เบน-จะ-รัด รัตนะห้าอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภารัตน์ ประ-พา-รัด แสงสว่างแห่งคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญารัตน์ ปัน-ยา-รัด ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะรัตน์ ปิ-ยะ-รัด แก้วอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยารัตน์ กัน-ยา-รัด นางแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตน์สิรี เกด-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยารัตน์ พิด-ทะ-ยา-รัด หญิงงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลรัตน์ พิ-มน-รัด แก้วที่ปราศจากมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เฟืองรัตน์ เฟือง-รัด ล้อแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภุมรินรัตน์ พุม-มะ-ริน-รัด แมลงผึ้งที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิรัตน์ พู-มิ-รัด แก้วของแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาลีรัตน์ มา-ลี-รัด ดอกไม้ที่มีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยุกตนันท์ ยุก-ตะ-นัน ประกอบด้วยความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนประภา รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภารัตน์ วิ-พา-รัด งดงามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลรัตน์ วิ-มน-รัด บริสุทธิ์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด งามอย่างมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิโรรัตน์ สิ-โร-รัด เพชรประดับหัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภรัตน์ สุบ-พะ-รัด มีความเพียรเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกาวรัตน์ สะ-กา-วะ-รัด ขาวสะอาดหมดจดดั่งแก้วใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริรัตน์ สิ-หริ-รัด ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด นางแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธางศุ์รัตน์ สุ-ทาง-รัด มุกดา ไข่มุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธารัตน์ สุ-ทา-รัด แก้วบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด ผู้นำที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรัตนา สุ-รัด-ตะ-นา แก้วที่ดีมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจีรัตน์ รุ-จี-รัด รัตนะที่งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โศจิรัตน์ โส-สิ-รัด สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมจินตนา สม-จิน-ตะ-นา ได้ผลดังที่คิดไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฑารัตน์ จุ-ทา-รัด เครื่องประดับเพชรพลอย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตนิพิฐ เจด-นิ-พิด มีความคิดมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชฎารัตน์ ชะ-ดา-รัด มงกุฎแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติรัตน์ ถิ-ติ-รัด รัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผาณิตนิภา ผา-นิด-นิ-พา เสมือนน้ำอ้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีรัตน์ มะ-นี-รัด แก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณรัตน์ อะ-รุน-รัด ความสดใสยามเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณรัตน์ นะ-รัด ดวงแก้วแห่งความรู้ ที่ซึ่งเป็นดวงแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรางค์รัตน์ สุ-ราง-รัด นางฟ้าอันประเสริฐ, แก้วของนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพรัตน์ นบ-พะ-รัด แก้วแห่งมงคล 9 อย่าง คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นารีรัตน์ นา-รี-รัด นางแก้ว , หญิงผู้ประเสริฐ , ผู้หญิงที่สดใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒินิวัตน์ วุด-นิ-วัด ผู้มีความรู้ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์จินตภา เจด-จิน-ตะ-พา ผู้มีความคิดและเจตนาอันเจิดจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์กานติมา เจด-กาน-ติ-มา ผู้มีความคิดงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตนันท์ธร สะ-ตะ-นัน-ทอน ผู้มีความสุขเป็น 100 ปี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติยารัตน์ ถิ-ติ-ยา-รัด คุณค่าของหญิงผู้มีฐานะมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ