ความหมายของชื่อ ' ตรัณ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ตรัณ ตะ-รัน การข้ามพ้นสิ่งที่พาให้ข้ามพ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด ผู้ที่น่ารัก,น่าคบหาสมาคมด้วย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณวัตร จิน-นะ-วัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตร จิด การวาดเขียนระบายสี,งดงามประณีต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรกัณฐ์ จิต-กัน นกพิราบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรคุปต์ จิด-ตระ-คุบ ผู้มีความดีคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรดิลก จิด-ดิ-หลก ยอดแห่งความงามมีเครื่องหมายสวยงามจิตรกรเด่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรเทพ จิด-ตระ-เทบ เทวดาผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรภณ จิด-ตระ-พน ดูดดีพูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรภาณุ จิด-พา-นุ มีรัศมีสวยงามพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรายุธ จิด-ตรา-ยุด มีอาวุธต่างๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตริน จิด-ริน นักวาดศิลปิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตรจักร ฉัด-ตระ-จัก ปูมโหราศาสตร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตรบรรณ ฉัด-ตะ-บัน ต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนัตร ชะ-นัด ร่มร่มกันแดด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน แหล่งกำเนิดความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนุตร์ ชะ-นุด คนที่ดีกว่าดีกว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวินบุตร ชะ-วิน-บุด ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินบุตร ชิน-นะ-บุด บุตรแห่งพระพุทธเจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวัตร นัด-ถะ-วัด ความประพฤติของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรัย ไตร สาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรัยคุณ ไตร-คุณ มีคุณสามประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรัยรัตน์ ตรัย-รัด แก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรินัยน์ ตริ-ไน มีสามตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรีภพ ตรี-พบ ผู้ครองภพทั้งสามคือสวรรค์มนุษย์บาดาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไตรภพ ไตร-พบ สามโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัชตรี ทะ-วัด-ตรี ธงสามสี,ธงสามชาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาตรี ทา-ตรี แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรฉัตร ที-ระ-ฉัด ร่มของนักปราชญ์,มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวิตร ประ-วิด สะอาดและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริพัตร ปะ-ริ-พัด หมุนเวียน,สืบสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวัตร ปะ-วัด ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิตร ปะ-วิด ผูบริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะฉัตร ปิ-ยะ-ฉัด ร่มของผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนธิตร พน-ทิด ความรักความสนิทสนม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิตรพิบูล พิด-พิ-บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลวิตร ละ-วิด เครื่องเกี่ยว,เคียว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุตร อะ-นุด ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัตรคุปต์ อัด-ตระ-คุบ คุ้มครองตนปกครองตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุตรเดช อุด-ตะ-ระ-เดด มีเดชยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรัส ตรัด แจ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงษ์ฉัตร พง-ฉัด ตระกูลชั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตรรฆ สะ-ตัก มีค่ามาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทวัส จิด-ตระ-วัด วันอันแจ่มใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทิวัส จิด-ทิ-วัด วันอันแจ่มใสสวรรค์อันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรายศ จิด-ตรา-ยด เหล็กดี,เหล็กกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไตรทศ ไตร-ทด สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภมิตร สุบ-พะ-มิด มิตรที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรศาสตร์ สอ-ระ-สาด ตำราสงคราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลฉัตร กะ-มน-ฉัด ร่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลบัตร กะ-มน-ละ-บัด กลีบบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีเนตร ขะ-จี-เนด ผู้มีดวงตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพักตร์ ขะ-จี-พัก ผู้มีน่าตาน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญเนตร ขวัน-เนด มิ่งขวัญดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงจิตร จง-จิด ใจแน่วแน่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุเนตร จา-รุ-เนด มีตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทิพย์ จิด-ทิบ งดงามและวิเศษยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทิวา จิด-ทิ-วา วันอันแจ่มใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรพัสตร์ จิด-พัด เสือดาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรลดา จิด-ละ-ดา เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรเลขา จิด-เล-ขา รูปภาพงามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรวัน จิด-จระ-วัน วันอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรา จิด-ตรา การวาดเขียน ระบายสี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรานุช จิด-ตรา-นุช หญิงสาวผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจียมจิตร์ เจียม-จิด รู้จักประมาณจิตใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตรพร ฉัด-ตระ-พอน ร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตรฤดี ฉัด-รึ-ดี ฉัตรแห่งความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตรา ชะ-นิ-ตรา ผู้ให้กำเนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชเนตร์ ชะ-เนด แม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุตรา ชะ-ยุด-ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรีทิพยนิภา ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทฉัตร นัน-ทะ-ฉัด ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวันพัสตร์ ปะ-วัน-พัด แพรบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพักตร์ วอ-ระ-พัก ดวงหน้าสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรสินี จิด-สิ-นี สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนตรอัปสร เนด-อับ-สอน มีดวงตางามดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยฉัตร ปริ-ยะ-ฉัด ฉัตรเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิตรา ปะ-วิด-ตรา บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริฉัตร ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลสตรี กุน-ละ-สัด-ตรี หญิงสาวผู้มีสกุลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พักตร์พริ้ง พัก-พริ้ง หน้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตร์พิมล พัด-พิ-มน แพรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตรพิมล พัด-พิ-มน แพรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตราพร พัด-ตรา-พอน ผ้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิตร พัน-ทิด ความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิตรา พัน-ทิด-ตรา ความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิตรา พะ-วิด-ตรา พื้นโลก พิภพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มันตรินี มัน-ตริ-นี สตรีมีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มิตรสินี มิด-สิ-นี หญิงงามที่เป็นมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมยเนตร รม-ยะ-เนด ต้องตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศีตรา สี-ตรา พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาวิตรี สา-วิ-ตรี บทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพัตรา สุ-พัด-ตรา ผู้ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมิตรา สุ-มิด-ตรา เพื่อนที่แสนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุตตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุตรานุช อุด-ตะ-รา-นุด หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิจิตรา พิ-จิด-ตรา งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญพักตร์ เพ็น-พัก หน้าอิ่มเอิบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มยุรฉัตร มะ-ยุ-ระ-ฉัด หางนกยูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรวรรณ จิด-ตะ-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานันตร์ ถา-นัน ฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตรปวีณ์ ฉัด-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้สูงศักดิ์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตริน ฉัด-ตะ-ริน ผู้สูงส่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตรชัย ฉัด-ไช ร่มเงาแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สลักจิตร สะ-หลัก-จิด ตรึงไว้ด้วยความงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์จิตรา นัน-จิด-ตรา สาวงามผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิมันตร์ สิ-มัน อำนาจ หรือฤทธิ์เวทย์(วิทยาคม)ที่เป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิริมินตรา สิ-ริ-มิน-ตรา กระถินมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิริมันตรา สิ-ริ-มัน-ตรา มนตราหรือเวทมนตร์อันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ