ความหมายของชื่อ ' ตาณ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ตาณ ตาน ที่พึ่งป้องกันภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤตานน กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตานนท์ กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตายุ สะ-ตา-ยุ มีอายุยืน๑๐๐ปี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวิตา กะ-วิ-ตา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตา กัน-ตา เป็นสุข สาวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตาภา กัน-ตา-พา รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วตา แก้ว-ตา สิ่งที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญตา ขวัน-ตา มิ่งขวัญตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตตา จิด-ตา ชื่อนักษัตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตา ชะ-นิ-ตา ให้เกิด มารดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลิตา ชะ-ลิ-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทิพกฤตา ทิบ-กริ-ตา สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรตา ที-ระ-ตา บินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิตา นัน-ทิ-ตา เพลิดเพลิน มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิตา นิ-ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โชษิตา โช-ส-ตา ความสุข ความบันเทิง สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิยตา นิ-ยะ-ตา มั่นคง แน่วแน่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิยุตา นิ-ยุ-ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิสิตา นิ-สิ-ตา นิสิตหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญสิตา บุน-สิ-ตา ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปทิตตา ปะ-ทิด-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประสิตา ประ-สิ-ตา ขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสุตา ปะ-สุ-ตา ผู้ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานตา ปาน-ตา ประดุจดังดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลิตา ปา-ลิ-ตา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตา พะ-นิ-ตา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตาพร พะ-นิ-ตา-พอน หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกิตตา ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับคำชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุธิตา พุ-ทิ-ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภริตา พะ-ริ-ตา ได้รับการเลี้ยงดู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวิตา พา-วิ-ตา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูษิตา พู-สิ-ตา ประดับประดาแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มุกตาภา มุก-ตา-ภา แสงแห่งไข่มุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โยษิตา โย-ษิ-ตา สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รตา ระ-ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมิตา ระ-มิ-ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสิตา ระ-สิ-ตา ชอบทอง รสนิยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักตาภา รัก-ตา-พา รัศมีสีแดง สีแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาสิตา วา-สิ-ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรตา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิสสุตา วิด-สุ-ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรุตา สะ-รุ-ตา มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศวิตา สะ-วิ-ตา ผิวขาวนวลงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิตาพร สิ-ตา-พอน ความคมในคำแสดงความปรารถนาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภสุตา สุ-พะ-สุ-ตา ธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โศภิตา โส-พิ-ตา นางงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริตา สะ-ริ-ตา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังวุตา สัง-วุ-ตา สำรวม ระมัดระวัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธิตา สา-ทิ-ตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิตานัน สิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกฤตา สุ-กริ-ตา ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขิตา สุ-ขิ-ตา ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุตาภัทร สุ-ตา-พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทัตตา สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพิตตา สุ-พิด-ตา งดงามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรตา สุ-ระ-ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชชุตา วิด-ชุ-ตา ประดุจสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชิตา วิ-ชิ-ตา ผู้ชนะแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัญจิตา สัน-จิ-ตา สะสม รวบรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลตาพฤกษ์ ละ-ตา-พรึก ต้นไม้เลื้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตาภรณ์ กริ-ตา-พอน ผู้ประดับกายแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐปิตา ถะ-ปิ-ตา ผู้มีจุดยืนแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตา ถิ-ตา ผู้ดำรงมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตาพร ถิ-ตา-พอน ผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตาภรณ์ ถิ-ตา-พอน เครื่องประดับที่ถาวร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตาภา ถิ-ตา-พา มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตามร ถิ-ตา-มอน เทวดาผู้มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตารีย์ ถิ-ตา-รี มั่นคงและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณฐิตา นะ-ทิ-ตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐกฤตา นัด-กริ-ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐชุตา นัด-ชุ-ตา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐทิตา นัด-ทิ-ตา ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัณฑิตา บัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิตา ปะ-นิ-ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑิตา ปัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณิตา พัน-นิ-ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิตา พุด-ทิ-ตา รู้แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณิตา พะ-นิ-ตา ผู้บอก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑิตา มน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัณฑิตา มัน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผาณิตา ผา-นิ-ตา น้ำอ้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณันทิตา อะ-นัน-ทิ-ตา เจริญรุ่งเรืองไม่มีสิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมิตานันท์ สุ-มิ-ตา-นัน ผู้กำหนดความยินดีได้เป็นอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาตา สุ-พา-ตา หญิงผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชนตาณ สุ-ชน-ตาน ผู้เป็นที่พึ่งของคนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานิตา สา-นิ-ตา มาจากคำว่า ศานิต แปลว่า แหลมคม,ลับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานต์นิยตา สาน-นิ-ยะ-ตา ผู้มั่นคงและเยือกเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตาณัฐ กริ-ตา-นัด ผู้ถูกสร้างให้เป้นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชนิตา นิด-นิ-ตา ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ