ความหมายของชื่อ ' กานดิศ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กานดิศ กาน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤดาการ กริ-ดา-กาน บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติกา กริด-ติ-กา ชื่อดาวฤกษ์กลุ่มดาวลูกไก่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก่อการ ก่อ-กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กอบกาญจน์ กอบ-กาน ทอง1กอบ,ทองที่รงมกัน,ห่อทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัตติกา กัด-ติ-กา ดาวลูกไก่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาจน์ กาด ป้อมปราการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาจพล กาด-พน มีพลังกล้าแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาณฑ์ กาน ลูกศรลำต้นของต้นไม้ตอนหนึ่งของหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ กาน น่ารักน่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด ผู้ที่น่ารัก,น่าคบหาสมาคมด้วย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กายทิพย์ กาย-ทิบ ผู้วิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กายวุธ กาย-ยา-วุด ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การัณย์ กา-รัน หน้าที่การงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การันต์ กา-รัน หน้าที่การงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การิต กา-ริด ให้กระทำแล้วสั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การิน กา-ริน ผู้สร้างผู้กระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การุณ กา-รุน ความกรุณา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติกานต์ กิด-ติ-กาน ผู้มีชื่อเสียงดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กีรติกา กี-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โตณณาการ โต-นะ-นา-การ อาการปลื้มปิติยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรกานต์ บอ-วอน-กาน ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผกายฤทธิ์ ผะ-กาย-ริด มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันฑาการ อัน-ทา-กาน รูปไข่,กลมรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอื้อการย์ เอื้อ-กาน ค้ำจุนกิจการ,เอาใจใส่ในหน้าที่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกกาญจน์ กะ-หนก-กาน ทองคำล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลกานต์ กะ-มน-กาน ผู้มีใจงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวิกา กอน-วิ-กา นกการเวก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองกาญจน์ กรอง-กาน เกลียวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลิกา กะ-ลิ-กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยกา กัน-ยะ-กา หญิงวัยรุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนา กาน-จะ-นา ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนาพร กาน-จะ-นา-พอน ทองอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนาภา กาน-จะ-นา-พา แสงทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนาวดี กาน-จะ-นา-วะ-ดี หญิงที่มีค่าควรยกย่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนี กาน-จะ-นี ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานดา กาน-ดา หญิงที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานดาวดี กาน-ดา-วะ-ดี หญิงผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์กนีย์ กาน-กะ-นี น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์จรีย์ กาน-จะ-รี ความประพฤติที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ธิดา กาน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ธีรา กาน-ที-รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์พิชชา กาน-พิด-ชา มีความรู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ยุพน กาน-ยุ-พน ความสาวที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์รวี กาน-ระ-วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานติ์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้บันดาลความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานติมา กาน-ติ-มา งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิ่งกาญจน์ กิ่ง-กาน กิ่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติกา กิด-ติ-กา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิรติกา กิ-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตนิกา เกด-นิ-กา ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทกานต์ จัน-ทะ-กาน ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรากานต์ จัน-ทรา-กาน ที่รักของพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีริกา จี-ริ-กา การประกาศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจลกา เจ-ละ-กา กระต่าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทิกา ฉัน-ทิ-กา มีความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนกานต์ ชะ-นะ-กาน เป็นที่รักของปวงชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนากานต์ ชะ-นา-กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิกา ชะ-นิ-กา หญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิกานต์ ชะ-นิ-กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชุติกา ชุ-ติ-กา มีความสง่างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชุติกาญจน์ ชุ-ติ-กาน รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โชติกา โช-ติ-กา ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถวิกา ถะ-วิ-กา ถุง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทีปกา ที-ปะ-กา ผู้ส่องสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนกานต์ ทะ-นะ-กาน มีทรัพย์เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมิกา ทัน-มิ-กา ผู้ประกอบด้วยธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรกานต์ ที-ระ-กาน นักปราชญ์ผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภกานค์ นบ-ภา-กาน สิงห์โต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีกานต์ นะ-รี-กาน หญิงผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิกานต์ นัน-ทิ-กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชกานต์ นิด-ชะ-กาน เป็นของตนเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์สินี กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์สิริ กาน-สิ-หริ เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์สิรี กาน-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานติศา กาน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายแก้ว ประ-กาย-แก้ว ความแวววาวจากแก้วมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายมาศ ประ-กาย-มาด เดือนสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายวัลย์ ประ-กาย-วัน ไม้เถา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริกา ปะ-ริ-กา ล้อมรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองกานต์ ปอง-กาน เป็นที่รักที่หมายปอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลิกา ปา-ลิ-กา ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผกามาศ ผะ-กา-มาด ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผกายแก้ว ผะ-กาย-แก้ว ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผกาสินี ผะ-กา-สิ-นี หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พศิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิกา พัน-ทิ-กา ผู้มีความผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพกานต์ พิม-พะ-กาน รูปงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ผกา พิม-ผะ-กา ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรกานต์ พี-ระ-กาน เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิกา พะ-วิ-กา มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนตกานต์ มน-ตะ-กาน มีมนต์เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัลลิกา มัน-ลิ-กา ดอกมะลิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาติกา มา-ติ-กา แม่บท แบบอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสิกา ระ-สิ-กา ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลิปิการ์ ลิ-ปิ-กา สร้างอักษร นักเขียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรกานต์ วอ-ระ-กาน ประเสริฐและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัสลิกา วัด-ลิ-กา ดอกมะลิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรากานต์ วิ-รา-กาน ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวธกา เว-ทะ-กา คม เฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิกานต์ สิ-กาน ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิร์กานต์ สิ-กาน ที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิริกานดา สิ-หริ-กาน-ดา หญิงที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวิกา สิ-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจิกา สุ-จิ-กา ผู้มีความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภกานต์ สุ-พะ-กาน ผู้ดีงามและเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกาวรัตน์ สะ-กา-วะ-รัด ขาวสะอาดหมดจดดั่งแก้วใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สภาวิกา สะ-พา-วิ-กา อบรมมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธกา สา-ทะ-กา ให้สำเร็จสมประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธิกา สา-ทิ-กา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาวิกา สา-วิ-กา ศิษย์ผู้หญิงของศาสดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริกานต์ สิ-หริ-กาน เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สีวิกา สี-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกานดา สุ-กาน-ดา หญิงสาวผู้เป็นที่รักและเป็นคนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิกา สุด-ทิ-กา มีความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิกานต์ สุด-ทิ-กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธีกานต์ สุ-ที-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาวิกา สุ-พา-วิ-กา อบรมมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หริกานต์ หะ-หริ-กาน ผู้เป็นที่รักของพระนารายณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติกานต์ อะ-ติ-กาน เป็นที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนามิกา อะ-นา-มิ-กา นิ้วนาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรกานต์ อะ-มอน-กาน ที่รักแห่งเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรกานต์ ออ-ระ-กาน งามและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อวิกา อะ-วิ-กา เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษิกา อัก-สิ-กา มีรัศมีแห่งดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันติกา อัน-ติ-กา พี่สาวคนโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพกา อำ-พะ-กา แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพิกา อำ-พิ-กา น้ำนมที่ให้ชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุกา อิน-ทุ-กา ดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอศิกา ไอ-สิ-กา นางผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนสุดา กาน-จะ-นะ-สุ-ดา ลูกสาวผู้เปรียบด้วยทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิกา รุ-จิ-กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญชิกา ปัน-ชิ-กา ปุยฝ้าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปูชิกา ปู-ชิ-กา ผู้บูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายจิต ประ-กาย-จิด ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานตพงศ์ กาน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุกลกานต์ สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรกานต์ สุ-ระ-กาน แก้วมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หรรษกานต์ หัด-สะ-กาน ร่าเริงและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กณิกา กะ-นิ-กา เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณิกา กอน-นิ-กา ช่อฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐิกา กัน-ถิ-กา สร้อยคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณณิกา กัน-นิ-กา ช่อฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณติกา กัน-ติ-กา ผู้กระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์มณี กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การณิก กา-ระ-นิก ผู้ประกอบด้วยเหตุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุณฑิกา กุน-ทิ-กา คนโทน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกณิกา เก-นิ-กา พลับพลาที่ประทับของพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนัฐกานต์ ชะ-นัด-กาน บุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานิกา ถา-นิ-กา ผู้ดำรงมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติกา ถิ-ติ-กา ผู้ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติกาญจน์ ถิ-ติ-กาน ผู้มีทองเป็นความมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติกานต์ ถิ-ติ-กาน ผู้ที่มีความรักมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฑิมพิกา ทิม-พิ-กา ไพลน้ำ ฟองน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฑุลิกา ทุ-ลิ-กา นกกางเขน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐกานต์ นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐิกา นัด-ถิ-กา ผู้ประกอบด้วยความฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐกานต์ นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐติกา นัด-ติ-กา หมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชกานต์ นิด-ชะ-กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัณฑิกา ทัน-ทิ-กา ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณฑริกา บุน-ทะ-ริ-กา ดอกบัวขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑิกา ปัน-ดิ-กา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณิกา ปัน-นิ-กา ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณิกา ปุ-นิ-กา มีบุญ มีคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผกาพรรณ ผะ-กา-พัน ดอกไม้งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณิการ์ มะ-นิ-กา ช่างแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีกานต์ มะ-นี-กาน มีค่าและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุณฑิกา รุน-ดิ-กา กรณีประตู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เรณุกา เร-นุ-กา นามมารดาปรศุราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัฏฐิกา ลัด-ถิ-กา ลำต้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณิกา วอ-ระ-นิ-กา ผู้เขียน เสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณกานต์ วัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิกา วัน-นิ-กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวณิกา เว-นิ-กา เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑกาญจน์ มน-ทะ-กาน ทองคำที่น่าลุ่มหลง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณกาญจน์ พัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงามดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การัณยภาส กา-รัน-ยะ-พาด ความรุ่งเรืองแห่งการงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เก่งกาจ เก่ง-กาด ผู้มีความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์กานติมา เจด-กาน-ติ-มา ผู้มีความคิดงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สหัสกาณฑ์ สะ-หัด-กาน ลูกศรหนึ่งพัน, หนังสือหนึ่งพันตอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณณ์ภวิกา อัน-พะ-วิ-กา แม่น้ำที่มึความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัฏฐิกา จิ-รัด-ถิ-กา ผู้ตั้งมั่นยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกุลกาญจน์ สะ-กุน-กาน ตระกูลที่มั่งคั่งด้วยทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศิรกานต์ สะ-สิ-ระ-กาน พระจันทร์อันเป็นที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันต์ธิกา อะนันทิกา ผู้ยิ่งใหญ่อันไม่มีที่สิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรีอวิกา สี-อะ-วิ-กา ผู้มีคุณค่าดังเพชรอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชลักษิกา กด-ชะ-ลัก-สิ-กา ผู้มีบุญวาสนาดีดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ