ความหมายของชื่อ ' ศักดา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ศักดา สัก-ดา ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภัทรศัย พัด-ทระ-ไส อยู่อย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักย์ศรณ์ สัก-สอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรนันทน์ สัก-กระ-นัน โอรสของพระอินทร์คือพระอรชุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรภพ สัก-กระ-พบ สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรภพน์ สัก-กระ-พบ สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราศัย วะ-รา-ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนาศัย ชะ-นา-ไส ที่พักของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลาศัย ชะ-ลา-ไส ทะเล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศัลย์ศยา วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศัลยา วิ-สัน-ยา ไม่มีความทุกข์โสก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศัตวรี สัด-ตะ-วะ-รี ราตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศันศนีย์ สัน-สะ-นี ควรสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศันสนีย์ สัน-สะ-นี ควรได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อศัลยา อะ-สัน-ละ-ยา ไม่มีทุกข์โศก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศัญชนี สัน-ชะ-นี สายธนู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ศักดิ์ กัน-สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติศักดิ์ กิด-ติ-สัก ผู้มีอำนาจและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกศักดิ์ เกริก-สัก ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกียรติศักดิ์ เกียด-ติ-สัก เกียรติตามฐานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกศัลย์ โก-ลัน ความฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรศักดิ์ ไกร-สัก ผู้มีความสามารถมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมศักดิ์ คม-สัก มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองศักดิ์ ครอง-สัก รักษาตำแหน่งไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนศักดิ์ ทะ-นะ-สัก มีทั้งทรัพย์และอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธำรงศักดิ์ ทำ-รง-สัก รักษาอำนาจไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิติศักดิ์ ทิ-ติ-สัก ผู้มีความเพียร และอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรศักดิ์ ที-ระ-สัก อำนาจของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรศักดิ์ บะ-วอน-สัก อำนาจที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประยูรศักดิ์ ประ-ยูน-สัก ฐานะของตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานศักดิ์ ปาน-สัก คล้ายอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมศักดิ์ เปรม-สัก อิ่มใจในความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผดุงศักดิ์ ผะ-ดุง-สัก รักษาไว้ซึ่งอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันศักดิ์ พัน-สัก มีความสามารถมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนูศักดิ์ มะ-นู-สัก อำนาจของพระมนู ผู้สร้างโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนศักดิ์ วะ-นะ-สัก อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดากร สัก-ดา-กอน ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิกร สัก-ดิ-กอน ให้กำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดินนท์ สัก-ดิ-นน ยินดีในอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิ์นันท์ สัก-ดิ-นัน ยินดีในอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิ์พล สัก-พน มีพลังศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรศักดิ์ อะ-มอน-สัก มีศักดิ์ตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรศักดิ์ ขะ-จอน-สัก ความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญศักดิ์ จะ-รูน-สัก ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จำรูญศักดิ์ จำ-รูน-สัก ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระศักดิ์ จิ-ระ-สัก ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจริญศักดิ์ จะ-เริน-สัก เจริญด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิธัช สัก-ดิ-ทัด มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรชาต สัก-กระ-ชาด มีกำเนิดแต่พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจิมศักดิ์ เจิม-สัก เพิ่มความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนุญศักดิ์ มะ-นุน-สัก มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติศักดิ์ ถิ-ติ-สัก ความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐศักดิ์ นัด-ถะ-สัก ศักดิ์ของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนศักดิ์ พัด-ทะ-นะ-สัก ควมเจริญและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักก์พันธ์ สัก-พัน ผู้ผูกพันความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิ์พันธ์ สัก-พัน ผู้ผูกพันธ์กับอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรศักดิ์ สอ-ระ-สัก ผู้มีอำนาจวิเศษ, ผู้มีอำนาจแกล้วกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศันย์ธฤดี สัน-ทะ-รึ-ดี ผู้ตั้งมั่นที่น่าสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศังข์วิมลิน สัง-วิ-มะ-ลิน ผู้ปราศจากมลทินดังหอยสังข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศันส์อุษา สัน-อุ-สา ยามเช้า(การเริ่มต้น)ที่น่าสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ