ความหมายของชื่อ ' ทยากร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ทยากร ทะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤตวิทย์ กริด-ตะ-วิด ผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกวิทย์ เกริก-วิด ผู้มีความรู้ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครอบวิทย์ ครอบ-วิด มีความรู้รอบทั้งมวล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุวิทย์ จา-รุ-วิด มีความรู้งามงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจริญวิทย์ จะ-เริน-วิด เจริญด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัลวิทย์ ชะ-วัน-วิด มีความรู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาตวิทย์ ชา-ตะ-วิด เกิดความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณรงค์วิทย์ นะ-รง-วิด มีความรู้ในการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรวิทย์ ถิ-ระ-วิด มีความรู้มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทยุต ทะ-ยุด สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวิทย์ ทะ-นะ-วิด รู้เรื่องทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรวิทย์ ที-ระ-วิด ความรู้ของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรวิทย์ บะ-วอน-วิด มีความรู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภินวิทย์ ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วชิรวิทย์ วะ-ชิ-ระ-วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรทย์ วะ-รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัทยา วะ-รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชวิทย์ วิด-ทะ-วิด มีความรู้หลายอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิธวิทย์ วิด-ทะ-วิด ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไวทย์ ไว มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไววิทย์ ไว-วิด อำนาจความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดุลวิทย์ อะ-ดุน-วิด มีความรู้นับไม่ได้รู้มากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษไม่มีตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทยศ นัน-ทะ-ยด มีความสุขและมียศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิรวิทย์ สิ-ระ-วิด ความรู้ชั้นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เหมวิทย์ เหม-มะ-วิด ความรู้เหมือนทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทยิดา ทะ-ยิ-ดา เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยารัตน์ พิด-ทะ-ยา-รัด หญิงงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หัทยา หัด-ถะ-ยา หัวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หัทยาพร หัด-ถะ-ยา-พอน มีใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หัทยาภักดิ์ หัด-ถะ-ยา-พัก มีน้ำใจงามน่าภักดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยาภรณ์ พิด-ทะ-ยา-พอน หญิงสวยงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ