ความหมายของชื่อ ' ทรงกฤต ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ทรงกฤต ทรง-กริด การสร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กชอินทร์ กด-ชะ-อิน ดอกบัวใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรินทร์ กริน จอมช้างพญาช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุนทร กุน-ทอน พระวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกมินทร์ โก-มิน ยอดพลอยสีแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง,จ่าโขลงช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณินทร์ คะ-นิน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธทรัพย์ คัน-ทะ-ซับ เครื่องหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณภัทร คุน-นะ-พัด เจริญด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุภัทร จะ-ตุ-พัด เจริญด้วยธรรม4อย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละหรืออายุวิทยายศพละ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรินทร์ จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรินทร จะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรภัทร จัก-กระ-พัด ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรินทร์ จัก-กริน ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรัช จัน-ทะ-รัด ดาวพุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน มีหน้าผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรภัทร จิ-ระ-พัด ผู้ดีงามตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุลินทร์ จุ-ลิน ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน(เด่นกว่าคนอื่น) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวินทร์ ชะ-วิน มีเชาวน์เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่,ผู้ชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติภัทร ถิ-ติ-พัด ความเจริญที่ถาวร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณภัทร นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐภัทร นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐภูมินทร์ นัด-ถะ-พู-มิน เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตนุภัทร ตะ-นุ-พัด ดีงามด้วยตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงภพ ซง-พบ ทรงไว้ซึ่งโลกอุ้มโลกทรงความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงรัฐ ทรง-รัด ครองเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงวุฒิ ซง-วุด ทรงไว้ซึ่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทินภัทร ทิน-นะ-พัด วันที่เป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนทรัพย์ ทะ-นะ-ซับ ทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภัทร ทะ-นะ-พัด ดีงามด้วยทรัพย์,เจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณินทร์ ทอ-ระ-นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธานินทร์ ทา-นิน ผู้ครองแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในนคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธารินทร์ ทา-ริน เจ้าแห่งการสร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรภัทร ที-ระ-พัด นักปราชญ์ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีราทร ที-รา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นครินทร์ นะ-คะ-ริน เจ้าเมือง,เมืองใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นคินทร์ นะ-คิน ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทรี นน-ซี ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรภัทร นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงามคนเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุรินทร์ บุ-ริน เจ้าเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรินทร์ ปะ-ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติภัทร ปี-ติ-พัด ผู้เจริญด้วยปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผณินทร ผะ-นิน-ทอน นาคราช เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผนินทร ผะ-นิน-ทอน พญานาค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจรินทร์ พด-จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชรหรือสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธรินทร์ พัด-ทะ-ริน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชาทร พิด-ชา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อความรู้,เอาใจใส่ในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิภพภัทร พิ-พบ-พัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรกร พัด-ทระ-กอน สร้างสิ่งดีงาม,สร้างสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรจาริน พัด-ทระ-จา-ริน มีความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรชนน พัด-ชะ-นน ผู้มีกำเนิดดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพร พัด-ทระ-พอน เจริญและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพล พัด-ทระ-พน บุคคลที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรภณ พัด-ทระ-พน พูดสิ่งดีงามพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรเวช พัด-ทระ-เวด หมอที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราวุธ พัด-ทรา-วุด มีอาวุธดีอาวุธงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรินทร์ พัด-ทะ-ริน เจ้าแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาณุภัทร พา-นุ-พัด เจริญด้วยแสงสว่างพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานรินทร์ พา-นะ-ริน รัศมีของจอมคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มุนินทร์ มุ-นิน จอมนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราชินทร์ รา-ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราเมนทร์ รา-เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร,เจ้าแห่งสายฟ้า,พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิทร วิ-นิด ตื่นเสมอขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมุทร์ วิ-มุด บานแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรภัทร วี-ระ-พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒิภัทร วุด-ทิ-พัด เจริญและดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุภัทร อะ-นุ-พัด เจริญเนืองๆดีงามอยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรินทร์ อะ-มะ-ริน พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุภัยภัทร อุ-ไพ-ยะ-พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรัสม์ จัน-ทะ-รัด เสมอจันทร์,เดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรศัย พัด-ทระ-ไส อยู่อย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศภัทร ยด-สะ-พัด เจริญหรือดีงามด้วยยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรัณย์ภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรันภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยสินทร ยะ-สิน-ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศมียศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิภัทร สุด-ทิ-พัด ดีงามด้วยความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หาญทรัพย์ หาน-ซับ เก่งกล้าด้านเงินทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินทรา กะ-วิน-ทรา จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภัทร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทร กัน-ทอน ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทรา กัน-ทรา ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขรินทร์ทิพย์ ขะ-ริน-ทิบ เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จวงจันทร์ จวง-จัน จันทร์หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร จัน-ทอน นิ่มนวลดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรกร จัน-ทระ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์แก้ว จัน-แก้ว คุณค่าเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์จรี จัน-จะ-รี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งามเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์ดาว จัน-ดาว ดุจดวงดาว และดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์ทิพย์ จัน-ทิพ มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์เพ็ญ จัน-เพ็น พระจันทร์เต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรา จัน-ทรา นิ่มนวลดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรากานต์ จัน-ทรา-กาน ที่รักของพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราภา จัน-ทรา-พา แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิลลาภัทร จิน-ลา-พัด ดีงามดังว่าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุไรภัทร จุ-ไร-พัด มีไรผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจิมจันทร์ เจิม-จัน แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แจ่มจันทร์ แจ่ม-จัน พระจันทร์ที่สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนาภัทร ชะ-นา-พัด คนดี คนเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชรินทร ชะ-ริน-ทอน ยอดประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชรินทร์ทิพย์ ชะ-ริน-ทิบ ยอดเป็นดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชโลทร ชะ-โล-ทอน แม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงพร ซง-พอน ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทรมย์ นน-ทะ-รม มีความเพลิดเพลินยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรินทร์พร นะ-ริน-พอน พรของพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด รัตนะน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นาราภัทร นา-รา-พัด รัศมีอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชาภัทร นิ-ชา-พัด เป็นของตัวเองและดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรสจันทร์ จะ-รด-จัน เหลืองเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์สม จัน-สม เสมอด้วยจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์หอม จัน-หอม เป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงอัปสร ซง-อับ-สอน รูปร่างดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรภัทร พร-พัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรกันย์ พัด-ทระ-กัน หญิงสาวผู้มีความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรภร พัด-ทระ-พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรมน พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยมลภัทร ยะ-มน-พัด คู่ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หทัยภัทร หะ-ไท-พัด จิตใจที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์สุดา จัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาภัทร ประ-พา-พัด มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยาภัทร ปริ-ยา-ทัด งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศรินทร์ เกิด-สะ-ริน เกสรดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทรศยา พัด-ทระ-สะ-ยา อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรธิดา พัด-ทระ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรภา พัด-ทระ-พา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรลภา พัด-ละ-พา ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรวดี พัด-ทระ-วะ-ดี มีความเจริญ มีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรศยา พัด-สะ-หยา อยู่อย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรศรี พัด-ทระ-สี จันทร์หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรา พัด-ทรา ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราพร พัด-ทรา-พอน ทั้งดีและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรียา พัด-ทรี-ยา ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสินทรา ระ-สิน-ทรา จินดามณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลลิตภัทร ละ-ลิด-พัด งามและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิทรา วิ-นิ-ทะ-รา ตื่นเสมอ ขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลภัทร วิ-มน-พัด ผู้ไม่มีมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมุทรา วิ-มุด-ทะ-รา บานแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรภัทรา วี-ระ-พัด-ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีราทร วี-รา-ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุทรา สุ-ทะ-รา ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรินทร์ วะ-วะ-ริน จอมสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาทริยา สา-ทริ-ยา การแสดงความเอื้อเฟื้อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรภัทร สิ-ระ-พัด ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินทร์ สิ-ริน มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินทรา สิ-ริน-ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุตาภัทร สุ-ตา-พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนทรี สุน-ทรี หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวภัทร สุ-วะ-พัด งามและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน จอมสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาภาภัทร อา-พา-พัด มีรัศมีอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจินทรา สุ-จิน-ทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรานุช พัด-ทรา-นุด นางน้องผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงวศิน ทรง-วะ -สิน ผู้ชนะด้วยตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์นรินทร์ พง-นะ-ริน ตระกูลเจ้าเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุกลภัทร สุ-กน-ละ-พัด ขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราภรณ์ จัน-ทรา-พอน เครื่องประดับงามดุจจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราวรรณ จัน-ทรา-วัน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชาภัทร นิ-ชา-พัด บริสุทธิ์และดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณภัทร พัน-นะ-พัด มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพรรณ พัด-ทระ-พัน ผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณทริก บุน-ทะ-ริก ดอกบัวขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผณินทรา ผะ-นิน-ทรา ผญางู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรานิษฐ์ พัด-ทรา-นิด มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณฐารินทร์ นะ-ถา-ริน นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนติภัทร เน-ติ-พัด ผู้ประพฤติในประเพณีอันดีงาม, ผู้ทำงานด้านกฏหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธำรงทรัพย์ ทำ-รง-ซับ ผู้พิทักษ์สมบัติ, ผู้รักษาทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวาอารินทร์ สิ-วา-อา-ริน ผู้ยิ่งใหญ่ที่โอบอ้อมและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวารินทร์ สิ-วา-ริน ผู้เป็นใหญเหนือศัตรูพระศิวะ, ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรูอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญทร สะ-รัน-ทอน หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐชาวรินทร์ นัด-ชา-วะ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาพร้อมกับความรอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐรินทร์ นัด-ถะ-ริน ผู้เป็นเจ้าแห่งนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวินทร์ อะ-นา-วิน ผู้ยิ่งใหญ่ทีไม่มีตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิรทรัพย์ สิ-ระ-ซับ ทรัพย์ที่เป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนทร์ธยาน์ สุน-ทะ-ยา ผู้รู้จักพินิจความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวรินทร์ ไอ-ยะ-วะ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ