ความหมายของชื่อ ' กรรณิการ์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กมลากร กะ-มะ-ลา-กอน สระบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกช กอ-ระ-กด ไหว้,การกระพุ่มมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกฎ กอ-ระ-กด ปู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมีมีรัศมีรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณ์ กอน การกระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรดล กอ-ระ-ดน ฝ่ามือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรบัลลพ กอน-บัน-ลบ นิ้วมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรภู กอ-ระ-พู เล็บมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรภิรมย์ กัน-พิ-รม ฉัตรห้าชั้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวิก กะ-ระ-วิก นกการเวก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวิชญ์ กอ-ระ-วิด ความรุ่งเรืองของปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน,ดอกยี่โถ,ดอกพุดแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองเกียรติ กรอง-เกียรติ เส้นทางแห่งเกียรติยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระพัน กระ-พัน คงทนต่อศาสตราวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระมล กระ-มน ดอกบัว,หัวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กริช กรด หลักแหลม,รู้สองด้านและเข้าถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรินทร์ กริน จอมช้างพญาช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กริพันธ์ กะ-ริ-พัน เสาที่ผูกช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤาณากร กริด-สะ-นา-กอน กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก้องกิดากร ก้อง-กิ-ดา-กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริก เกริก กึกก้อง,ดังสนั่น,เลืองลือ.ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกไกรวัล เกริก-ไกร-วัน ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกวิทย์ เกริก-วิด ผู้มีความรู้ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียง เกรียง ใหญ่,ยิ่ง,เข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงไกร เกรียง-ไกร ผู้กล้าที่ยิ่งยง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงชัย เกรียง-ไช ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงวุฒิ เกรียง-วุด ผู้เจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรเดช ไกร-เดด ผู้มีอำนาจมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรเทพ ไกร-เทบ เทพผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรวิชญ์ ไกร-วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรวิน ไกร-วิน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรวี ไกร-ระ-วี ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรวุฒิ ไกร-วุด ผู้มีความเจริญมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมกริช คม-กริด คมของกริชอาวุธชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำพูดเก่งพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรกริช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรกฤษณ์ จัก-กริด พระนารายณ์ทรงจักร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรชัย จัก-ไช จักแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเสมอภาค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรธร จัก-กระ-ทอน ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรพล จัก-กระ-พน กำลังของแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรพันธ์ จัก-กระ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรภพ จัก-กะ-พบ ประเทศที่รวมกลุ่มกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรภัทร จัก-กระ-พัด ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรวุธ จัก-กระ-วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักริน จัก-กริน พระราชาพระนารายณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรินทร์ จัก-กริน ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรกร จิ-ระ-กอน กระทำตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตรจักร ฉัด-ตระ-จัก ปูมโหราศาสตร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทกร ฉัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยากร ชะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ผู้มีเชาวน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวนากร ชะ-วะ-นา-กอน ผู้มีความปราดเปรื่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ผู้สร้างเชาวน์ผู้มีเชาวน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณกร ยา-นะ-กอน ผู้สร้างความรู้,รุ่งเรืองด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณากร ยา-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐาปกรณ์ ถา-ปะ-กอน ตำรา,ที่คงทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณรงค์กร นะ-รง-กอน ผู้ทำการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐากร นัด-ถา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐกรณ์ นัด-ถะ-กอน นักปราชญ์,ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทยากร ทะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทีปกร ที-ปะ-กอน ผู้สร้างประทีปผู้ให้แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนกร ทะ-นะ-กอน สร้างทรัพย์สิน,มั่งมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนากร ทะ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญกร ทัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิติกร ทิ-ติ-กอน สร้างความเพียรความดีและอดทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทกร นน-ทะ-กอน กระทำความเพลิดเลิน,สร้างความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพกร นบ-พะ-กอน ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรากร นะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัตกรณ์ นะ-วัด-ตะ-กอน กระทำสิ่งใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทกร นัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความบันเทิง,ผู้สร้างความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิธิกร นิ-ทิ-กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณกร บัน-นะ-กอน ผู้ทำหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยกร บุน-ยะ-กอน สร้งคุณความดีสร้างบุญกุศล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุพกร บุบ-พะ-กอน กระทำก่อนสร้างสรรค์ค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์เกียรติ ปะ-กอน-เกียด พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์ธรรม ปะ-กอน-ทำ หนังสือแห่งธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมีผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภากร ประ-พา-กอน ผู้ทำให้สว่าง,ดวงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัตถกร ปะ-รัด-ถะ-กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญากร ปัน-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญาผู้สร้างปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยากร ปิ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รักมีผู้รักใคร่ชอบพอมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติกร ปี-ติ-กอน ผู้สร้างความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนธกร พน-ทะ-กอน สร้างความผูกพันเป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลากร พะ-ลา-กอน บ่อเกิดแห่งกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรากร พัด-ชะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชากร พิด-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิริยกร พิ-ริ-ยา-กอน สร้างความเพียรมีความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรยากร พี-ระ-ยา-กอน มือที่มีความเพียรมานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โพธิกร โพ-ทิ-กอน ผู้สร้างความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรกร พัด-ทระ-กอน สร้างสิ่งดีงาม,สร้างสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภากร พา-กอน ผู้ทำแสงสว่างพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุกร พา-นุ-กอน แสงอาทิตย์แสงตะวัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มกรธวัช มะ-กอน-ทะ-วัด ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยุทธไกร ยุด-ทะ-ไกร เก่งในการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณกร รน-นะ-กอน การรบนักรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรากร วะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรากร วัด-ชะ-รา-กอน ขุมทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ทำกำไร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิกรม วิ-กรม พากเพียรความห้าวหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิกรานต์ วิ-กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้ากล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชชากร วิด-ชา-กอน สร้างความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชชุกร วิด-ชุ-กอน แสงสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรากร วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒิกร วุด-ทิ-กอน ผู้สร้างความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาณกร อา-นะ-กอน ผู้สร้างอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิทธิกร อิด-ทิ-กอน ผู้สร้างความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุชุกร อุ-ชุ-กอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรืองทำให้ตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกวรรษ กะ-หรก-วัด ฝนลูกเห็บ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรทักษ์ กอ-ระ-ทัก ถนัดมือทำการคล่องแคล่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษกร กริด-สะ-กอน สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสกร จะ-หรัด-กอน,จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรพงศ์ จัก-กระ-พง ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศกร พง-สะ-กอน สร้างตระกูลวงศ์สร้างเผ่าพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัสกร พัด-สะ-กอน ผู้กระทำอำนาจผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศกร ยด-สะ-กอน ผู้สร้างยศรุ่งเรืองด้วยยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรนันทน์ สัก-กระ-นัน โอรสของพระอินทร์คือพระอรชุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรภพ สัก-กระ-พบ สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรภพน์ สัก-กระ-พบ สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หรรษกร หัด-สะ-กอน เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชกร กด-ชะ-กอน กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกรดา กะ-หนก-ระ-ดา ยินดีในทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกรัตน์ กะ-หนก-รัด ทองคำที่ล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกนก กอน-กะ-หนก แสงทอง ทองกร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกมล กอน-กะ-มน มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรดา กอ-ระ-ดา กอน-ระ-ดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรนภา กอน-นะ-พา มือที่โบกไปตามท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรนันท์ กอ-ระ-นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรพันธุ์ กอ-ระ-พัน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรพินธุ์ กอ-ระ-พิน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรภุม กอ-ระ-พุม กระพุ่ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรวี กอน-ระ-วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวลัย กอน-วะ-ไล กำไลมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวิกา กอน-วิ-กา นกการเวก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวินท์ กอ-ระ-วิน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวิภา กอน-วิ-พา ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองกาญจน์ กรอง-กาน เกลียวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองแก้ว กรอง-แก้ว ถักทอด้วยเพชรพลอย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองขวัญ กรอง-ขวัน จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองจิต กรอง-จิด จิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระยาทิพย์ กระ-ยา-ทิบ ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทกร จัน-ทะ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรกร จัน-ทระ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุกร จา-รุ-กอน รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลกร ชน-ละ-กอน เมฆหรือมหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลากร ชะ-ลา-กอน น้ำพุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทิชากร ทิ-ชา-กอน ผู้เกิดสองครั้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทิพกร ทิบ-พะ-กอน แสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมกร ทะ-มะ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัลกร ทะ-วัน-กอน มีรัศมีนวลงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัจกร นัด-จะ-กอน ผู้ฟ้อนรำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรัสวัน กรัด-สะ-วัน เสียงตบมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสกร นะ-พัด-สะ-กอน รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนัชกร พะ-นัด-ชะ-กอน มีมืองามดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรษกร พัด-สะ-กอน สร้างฝน เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมยกร รม-ยะ-กอน สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสกร รด-สะ-กอน ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนกร รัด-ตะ-นะ-กอน สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยกร วะ-ไล-กอน กำไลข้อมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัชฌกร สัด-ชะ-กอน ช่างเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองมาส กรอง-มาด พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุรัสกร บุ-รัด-สะ-กอน ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุษกร บุด-สะ-กอน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยกร ปริ-ยะ-กอน เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยากร ปริ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นปรากรม ปิ่น-ปรา-กรม ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพฤติกร พอน-พรึด-ติ-กอน สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รติกร ระ-ติ-กอน ทำให้ยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรากร วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศิกร สะ-สิ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุกรางค์ สุ-กะ-ราง นกยูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภากร สุ-พา-กอน บ่อเกิดแห่งสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริกร สิ-หริ-กอน สร้างสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุกร อิน-ทุ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชนิกร ระ-ชะ-นิ-กอน พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชลีกร อัน-ชะ-ลี-กอน ทำการไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฤชากร รึ-ชา-กอน เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรศุทธิ์ กอ-ระ-สุด ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระแส กระ-แส น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษิกร กริ-สิ-กอน เกษตรกร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกศักดิ์ เกริก-สัก ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรฤกษ์ ไกร-เริก ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรเลิศ ไกร-เลิด เยี่ยมมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรศร ไกร-สอน สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรศรี ไกร-สี ผู้มีศักดิ์ศรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรศักดิ์ ไกร-สัก ผู้มีความสามารถมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรสร ไกร-สอน สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรสรี ไกร-สี สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรสิทธิ ไกร-สิด ราชสีห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสกร พาด-สะ-กอน ผู้ทำให้สว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดากร สัก-ดา-กอน ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิกร สัก-ดิ-กอน ให้กำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวกร สิ-วะ-กอน ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศีกร สี-กอน ฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภกร สุ-พะ-กอน สร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ผู้ทำสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิปปกร สิบ-ปะ-กอน สร้างศิลปะ ศิลปิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เหมกร เหม-มะ-กอน ช่างทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรชาต สัก-กระ-ชาด มีกำเนิดแต่พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานติกร สาน-ติ-กอน ให้ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัชฌุกร สัด-ชุ-กอน ช่างเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณิกา กอน-นิ-กา ช่อฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณลดา กัน-ละ-ดา ใบหู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณาภรณ์ กัน-นา-พอน เครื่องประดับหู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวรรณ กอ-ระ-วัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรัณฑา กะ-รัน-ทา รวงผึ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรุณา กะ-รุ-นา ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฑากรณ์ จุ-ทา-กอน พิธีไหว้จุกเด็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติกร ถิ-ติ-กอน สร้างความมั่นคง สร้างชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชากร นิ-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธดากรณ์ ทะ-ดา-กอน ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฏกร นะ-ตะ-กอน นักฟ้อนรำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พณณกร พัน-นะ-กอน มีผิวพรรณสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรกรัณย์ พอน-กะ-รัน มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณกร พัน-นะ-กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณกร วัน-นะ-กอน ผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ์กร ปะ-วี-กอน นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณิศ กอ-ระ-นิด เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กริษฐา กะ-ริด-ถา ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจษฎากร เจด-สะ-ดา-กอน ผู้มีความตั้งใจที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรปภา กอน-ปะ-พา พระอาทิตย์ ผู้ทําแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยกร ชะ-ยะ-กอน ผู้สร้างชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรชยะ ไกร-ชะ-ยะ ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรชัย กัน-ไช ผู้มีชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกฤต กอน-กริด ผู้สร้างเกียรติด้วยมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยกรพงศ์ กัน-ยะ-กร-พง ตระกูลผู้สร้างความสมบูรณ์อันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศกลกรวีร์ สะ-กน-กอ-ระ-วี ผู้กล้ามีความเพียรในการทำงานที่สำเร็จได้ดังใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลกรัณย์ พน-กะ-รัน ผู้มีกิจและกำลัง, ผู้พึงกระทำที่มีกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรัณย์พล กะ-รัน-พน ผู้มีพลังในหน้าที่การงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรพงศ์ ไกร-พง สกุลที่มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขัมน์ปกรณ์ ขำ-ปะ-กอน ผู้มีคัมภีร์แห่งความอดทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลชลกร นอ-ละ-ชน-กอน เมฆผู้เปล่งแสง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ