ความหมายของชื่อ ' จรรยมณฑน์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จรรยมณฑน์ จัน-ยะ-มน ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กำจร กำ-จอน ฟุ้งไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจร ขะ-จอน ฟุ้งไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรเดช ขะ-จอน-เดช มีอำนาจแผ่นไปทั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรฤทธิ์ ขะ-จอน-ริด มีอำนาจแผ่นไปทั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรลาภ ขะ-จอน-ลาบ รุ่งเรืองไปด้วยโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณ์ จอน ความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณบูรณ์ จะ-ระ-นะ-บูน ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณะ จะ-ระ-นะ ความประพฤติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัลรมย์ จะ-รัน-รม เที่ยวป่าอย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรายุทธ จะ-รา-ยุด อาวุธของคนจร,อาวุธของคนเดินทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรินทร์ จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรินทร จะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จริม จะ-ริม ภายหลังเล็กน้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรุง จะ-รุง ชักชวน,ยั่วใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญ จะ-รูน รุ่งเรือง,งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญพันธุ์ จะ-รูน-พัน มีความผูกพันที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจริญวิทย์ จะ-เริน-วิด เจริญด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นทจร นด-ทะ-จอน เที่ยวไปในน้ำ,ปลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจรินทร์ พด-จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชรหรือสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรส จะ-รด แจ่มแจ้ง,รุ่งเรือง,สว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัส จะ-หรัด แจ่มแจ้ง,รุ่งเรือง,สว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสกร จะ-หรัด-กอน,จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสพงศ์ จะ-หรัด-พง ตระกูลที่รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสรัตน์ จะ-หรัด-รัด แก้วที่มีแสงสว่างใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรจรัส พอน-จะ-หรัด พรอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสรวี จะ-หรัด-ระ-วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริจรรยา สิ-หริ-จัน-ยา ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์จรีย์ กาน-จะ-รี ความประพฤติที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรจิต ขะ-จอน-จิด มีใจกว่างน่านับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรย์ธร จัน-ทอน มีความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรยพร จัน-ยะ-พอน มีความประพฤติดี ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรย์อมล จัน-อะ-มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรยา จัน-ยา ความประพฤติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัญญา จะ-รัน-ยา กระจาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัญพร จะ-รัน-ยะ-พอน จะ-รัน-พอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จริยา จะ-ริ-ยา กริยาเพียบพร้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จริยาพร จะ-ริ-ยา-พอน ความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จริยาวดี จะ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิงผู้มีความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรุงจิต จะ-รุง-จิด รัญจวนใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญจิต จะ-รูน-จิด จิตใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์จรี จัน-จะ-รี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจริญรัตน์ จะ-เริน-รัด คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรสจันทร์ จะ-รด-จัน เหลืองเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสพร จะ-หรัด-พอน รุ่งเรืองด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสทิพย์ จะ-หรัด-ทิบ เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสศรี จะ-หรัด-สี ผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรีย์ จะ-รี ความประพฤติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญศรี จะ-รูน-สี ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจริญศรี จะ-เริน-สี เจริญด้วยมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บาจรีย์ บา-จะ-รี ผู้เบิกบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจรัตน์ เบน-จะ-รัด รัตนะห้าอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัจจรี ปัด-จะ-รี แพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาจรีย์ ปา-จะ-รี อาจารย์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาเจรา ปา-เจ-รา ครูของครู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจรดา รุด-ระ-ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจรวี รุด-ระ-วี สว่างดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาจรีย์ อา-จะ-รี อาจารย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรศักดิ์ ขะ-จอน-สัก ความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญศักดิ์ จะ-รูน-สัก ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจริญศักดิ์ จะ-เริน-สัก เจริญด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณา จะ-ระ-นา ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรยาภรณ์ จัน-ยา-พอน เครื่องประดับที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรีภรณ์ จะ-รี-พอน การปกป้องด้วยหอก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญพรรณ จะ-รูน-พัน ผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญวรรณ จะ-รูน-วัน ชนชั้นที่รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐจรี นัด-จะ-รี ติดตามนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสวรรณ จะ-หรัด-วัน ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสพรรณ จะ-หรัด-พัน มีผิวพรรณสดใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณจรรย์ธร พัน-นะ-จัน-ทอน ผู้มีความประพฤติดีและงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรอุษา ขะ-จอน-อุ-สา รุ่งเช้าที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ