ความหมายของชื่อ ' ณิชากร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ณิชากร นิ-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน ละเอียดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิต คะ-นิด วิชาคำนวณ,การคำนวณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณินทร์ คะ-นิน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งปณิธาน ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณินทร์ ทอ-ระ-นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน การตั้งความปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจแน่วแน่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิธรรม ปา-นิ-ทำ พิธีแต่งงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผณินทร ผะ-นิน-ทอน นาคราช เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาณิน พา-นิน ผู้พูดเก่งนักพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิก วัน-นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือผู้เขียนเสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผณิศวร ผะ-นิ-สวน นาคราช เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณิษฐ์ อนิด เล็กที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กณิกา กะ-นิ-กา เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณิกา กอน-นิ-กา ช่อฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณณิกา กัน-นิ-กา ช่อฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การณิก กา-ระ-นิก ผู้ประกอบด้วยเหตุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกณิกา เก-นิ-กา พลับพลาที่ประทับของพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐณิชา นัด-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิขนันทน์ นิด-ชะ-นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิช นิด สะอาด บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชกมล นิด-กะ-มน ลูกนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชกานต์ นิด-ชะ-กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชกุล นิด-ชะ-กุน ตระกูลที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชชยา นิด-ชะ-ยา ชัยชนะที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชนันทน์ นิช-ชะ-นัน เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชมน ชิด-ชะ-มน มีใจบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชา นิ-ชา สะอาด บริสุทธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชาบูล นิ-ชา-บูน มีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชาภัทร นิ-ชา-พัด บริสุทธิ์และดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชารีย์ นิ-ชา-ดรี บริสุทธิ์และประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บูรณิมา บู-ระ-นิ-มา เพ็ญเต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิฏฐา ปะ-นิด-ถา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิดา ปะ-นิ-ดา ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิตา ปะ-นิ-ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาณิน ปะ-พา-นิน พูดเก่ง ท่องจำเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิณิดา ปิ-นิ-ดา ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผาณิดา ผา-นิ-ดา น้ำอ้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจณิชา พด-จะ-นิ-ชา มีคำพูดบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณิดา พัน-นิ-ดา ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณิภา พัน-นิ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณิกา ปัน-นิ-กา ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณิกา ปุ-นิ-กา มีบุญ มีคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผณินทรา ผะ-นิน-ทรา ผญางู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผาณิต ผา-นิด น้ำอ้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผาณิตนิภา ผา-นิด-นิ-พา เสมือนน้ำอ้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณิตา พัน-นิ-ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณิน พัน-นิน ผู้มีผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาณิณี พา-นิ-นี นางละคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาณิภัค พา-นิ-พัก มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณิดา พะ-นิ-ดา ผู้บอกเล่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณิตา พะ-นิ-ตา ผู้บอก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณิการ์ มะ-นิ-กา ช่างแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณิภา มะ-นิ-พา แววมณี ประกายแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณิกา วอ-ระ-นิ-กา ผู้เขียน เสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิกา วัน-นิ-กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิดา วัน-นิ-ดา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิต วัน-นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวณิกา เว-นิ-กา เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณิมา อะ-นิ-มา เล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วณิชชา วะ-นิด-ชา การค้าขาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณิช ออ-ระ-นิด สตรีผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณิชา ออ-ระ-นิ-ชา สตรีผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิศา ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กณิศา กะ-นิ-สา รวงข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิณิสา สิ-นิ-สา ลูกสะใภ้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุณิสา สุ-นิ-สา สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณิษฐา อนิด-ถา เล็กที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุษณิษา อุ-สะ-นิ-สา มงกุฎ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผาณิตา ผา-นิ-ตา น้ำอ้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กณิศ กะ-นิด รวงข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิสรา ปา-นิ-สะ-รา เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณิศ กอ-ระ-นิด เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณิสร มะ-นิ-สอน สร้อยคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิศร คะ-นิด-สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิสสร คะ-นิด-สอน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยาณิญช์ ชะ-ยา-นิน ผู้มีชัยชนะอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชฐานิยา นิด-ถา-นิ-ยา ผู้ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศณิสา สะ-นิ-สา ผู้ยิ่งใหญที่เป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัณท์ณิศา นัน-นิ-สา เต็มไปด้วยความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฏฐณิศา อัด-ถะ-นิ-สา ดวงจันทร์แปดดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐณิศา นัด-ถะ-นิ-สา เต็มไปด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัชต์พัณณิน รัด-พัน-นิน ผู้มีผิวพรรณดีและมีเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนท์ภาณิน นน-พา-นิน นักพูดที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชนิตา นิด-นิ-ตา ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชธฤดี นิด-ทะ-ริ-ดี ผู้ตั้งมั่นในความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ