ความหมายของชื่อ ' ธรรมนิตย์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธรรมนิตย์ ทำ-มะ-นิด มีธรรมมั่นคงมีธรรมแน่แท้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กนต์ธร กน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตธรรม กริด-ตะ-ทำ ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ธร กัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กำธร กำ-ทอน สนั่น,หวั่นไหว,สะเทือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติธร กิด-ติ-ทอน ทรงเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลธร กุน-ละ-ทอน ผู้ดำรงค์วงศ์สกุลผู้รักษาสกุลไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมธรรม คม-ทำ ธรรมะที่เฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองธรรม ครอง-ทำ ดำเนินอยู่ในธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรธร จัก-กระ-ทอน ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณธรรม จิน-นะ-ทำ ประพฤติธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจนธรรม เจน-ทัม ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชฎาธร ชะ-ดา-ทอน พระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนันธร ชะ-นัน-ทอน ค้ำจุนคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ทรงชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลธร ชน-ละ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำคือทะเล,เมฆฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลันธร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินธรรม ชิน-นะ-ทำ คำสอนของพระมหาวีระ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชีวันธร ชี-วัน-ทอน มีชีวิตทรงไว้ซึ่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณธร ยา-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณาธร ยา-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดิลกธรรม ดิ-หลก-ทำ มีคุณธรรมเป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เตชธรรม เต-ชะ-ทำ มีความดีเป็นเดชมีเดชคือความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โตยธร โต-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งน้ำอุ้มน้ำหมายถึงเมฆหรือทะเล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทนุธรรม ทะ-นุ-ทำ รักษาความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัณฑธร ทัน-ทะ-ทอน ผู้พิพากษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนธรณ์ ทะ-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์มั่งมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณ์ ทอน ทรงไว้ความทรงจำแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณ์เทพ ทอน-เทบ ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณินทร์ ทอ-ระ-นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรนันท์ ทอ-ระ-นัน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงทรงไว้ซึ่งความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมณัฐ ทำ-มะ-นัด คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมธัช ทำ-มะ-ทัด มีธรรมเป็นธงเด่นด้วยธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมนาถ ทำ-มะ-นาด มีธรรมเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมนูญ ทำ-มะ-นูน กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมภณ ทำ-พน ผู้กล่าวธรรมผู้พูดสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมรัตน์ ทำ-มะ-รัด คุณธรรมอันล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธราเทพ ทะ-รา-เทบ ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธราธรรม ทะ-รา-ทำ แผ่นดินธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธราวุธ ทะ-รา-วุด ทรงไว้ซึ่งอาวุธ,มีอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัชธรรม์ ทัด-ชะ-ทัน ธงของคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัชธรรม ทัด-ทำ,ทัด-ชะ-ทำ มีธรรมเป็นธงชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญธร ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความโชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรธรรม ที-ระ-ทำ คุณธรรมของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพัตธร นะ-พัด-ทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวันธร นะ-วัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์ธร นัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิติธร นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนติธร เน-ติ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผนนักกฎหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์ธรรม ปะ-กอน-ทำ หนังสือแห่งธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองธรรม ปอง-ทำ หวังคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณธร ปัน-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือมีความรู้หรือฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิธรรม ปา-นิ-ทำ พิธีแต่งงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฝนธรรม ฝน-ทำ หยาดน้ำหยดจากฟ้า,การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ใฝ่ธรรม ใฝ่-ทำ มุ่งหาคุณธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พบธรรม พบ-ทำ พบคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธรินทร์ พัด-ทะ-ริน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิธร พุด-ทิ-ทอน ผู้มีความมั่งคั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพธร พบ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญทรงภพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพธรรม พบ-ทำ ธรรมประจำภพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคธร พัก-คะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาธร พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมีรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิธรรม พูม-ทำ พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์ธร มน-ทอน ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ร่มธรรม ร่ม-ทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม,ร่มเงาแห่งความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนธรรม์ รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนธรรม รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชาธร วิ-ชา-ทอน ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมสรณ์ ทำ-มะ-สอน ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งผู้มีความเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรศ ทัด ความกล้าหาญความอหังการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์ธร พง-ทอน ผู้สืบสกุล,ดำรงวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศธร พง-สะ-ทอน บรรพบุรุษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสธร พด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งอำนาจผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วงศธร วง-สะ-ทอน ผู้ดำรงสกุลผู้สืบสกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรธร สอ-ระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สหธรรม สะ-หะ-ทำ ธรรมอันเดียวกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หรรษธร หัน-สะ-ทอน ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรนิศ ทอน-ระ-นิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมเชษฐ์ ทำ-มะ-เชด ผู้เจริญด้วยธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสุธร พะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติมั่งมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศุทธิ์ธรรม พิ-สุด-ทำ ธรรมอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุธร วะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิรัสธร สิ-รัด-สะ-ทอน คอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจินธร สุ-จิน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธรรม สุ-ทำ ธรรมดี,กฎหมายที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติธรา กิด-ติ-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลธรา กุน-ทะ-รา ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรย์ธร จัน-ทอน มีความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรันธร จิ-รัน-ทอน ทรงไว้นาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมิกา ทัน-มิ-กา ผู้ประกอบด้วยธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คนธรส คน-ทะ-รด น้ำหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธรส คัน-ทะ-รด น้ำหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสธร รด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิภาธร นิ-พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีธรา วี-ทะ-รา ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศิธร สะ-สิ-ทอน เหมือนดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิโรธร สิ-โร-ทอน คอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรีธร สิ-รี-ทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิโรธร สิ-โร-ทอน คอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจินธรา สุ-จิน-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฤทธิธรรม ริด-ทิ-ทำ อำนาจแห่งพระธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยาณธรรม กัน-ละ-ยา-นะ-ทำ ธรรมอันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณ์ธันย์ ทอน-ทัน ทรงไว้ซึ่งโชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธันยธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณธร พัน-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐ์ณธรณ์ นัด-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณธร พน-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งคำพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สธร สะ-ทอน ดี, งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตนันท์ธร สะ-ตะ-นัน-ทอน ผู้มีความสุขเป็น 100 ปี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตธรนันท์ สะ-ตะ-ทอน-นัน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุขนับ100 ปี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญธร สะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้วิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดลธรรม ดน-ละ-ทำ ผู้มีความดีงามเป็นพื้นฐาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขศศิธร สุก-สะ-สิ-ทอน ดวงจันทร์อันเป็นสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณจรรย์ธร พัน-นะ-จัน-ทอน ผู้มีความประพฤติดีและงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธฤตชลธร ทิด-ชน-ทอน ทะเลที่ตั้งมั่น , เมฆที่ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธราธร ทะ-รา-ทอน ผู้ทรงโลกไว้ คือ พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาธร ทะ-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลาธร ชะ-ลา-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ ทะเลและมหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ