ความหมายของชื่อ ' ธาม ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธาม ทาม ยศศักดิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กุลพิธาน์ กุน-พิ-ทา ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐปธาน นัด-ปะ-ทาน นักปราชญ์,ผู้มีความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งปณิธาน ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาตรี ทา-ตรี แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธานินทร์ ทา-นิน ผู้ครองแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในนคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธารณ์ ทาน ทรงไว้ค้ำจุนหรือดำรงไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาริต ทา-ริด ดำรงไว้ทรงไว้ค้ำจุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาริตญาณ ทา-ริด-ยาน ดำรงไว้ซึ่งปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธารินทร์ ทา-ริน เจ้าแห่งการสร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาวัน ทา-วัน วิ่งว่องไวบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาวิต ทา-วิด บริสุทธิ์วิ่งว่องไว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาวิน ทา-วิน ผู้บริสุทธิ์วิ่งว่องไว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิธาน นิ-ทาน เก็บไว้ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บริธาน บอ-ริ-ทาน เครื่องแต่งตัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน การตั้งความปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธาน พิ-ทาน กฎเกณฑ์หลักการวิธีการพิธีการจัดการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิธาดา ทุด-ทิ-ทา-ดา ผู้มีความมั่งคั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิธาน วิ-ทาน กฎเกณฑ์ระเบียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิธาร อะ-พิ-ทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาราวรรษ ทา-รา-วัด ฝนจำนวนมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรหมธาดา พรม-ทา-ดา พระพรหมผู้สร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เมธาสิทธิ์ เม-ทา-สิด สำเร็จด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุธา วะ-สุ-ทา แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุทธา สุด-ทา ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธา สิด-ทา ผู้สำเร็จแล้วผู้มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธารทิพย์ ทาน-ทิบ สายน้ำวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธารินันท์ ทา-ริ-นัน ความสดชื่นรื่นเริง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธารี ทา-รี ควรทรงไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาวัลย์ ทา-วัน ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาวินี ทา-วิ-นี วิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชธาวัลย์ นิด-ทา-วัน มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เมธาพร เม-ทา-พอน มีความรู้อันประเสรริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เมธาวี เม-ทา-วี ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิธา วิ-นิ-ทา ฝังใจ จดจำเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุทธานต์ สุด-ทาน ห้องมเหสี ชายาพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินิทธา สิ-นิด-ทา ผู้มีความอ่อนโยน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุคนธา สุ-คน-ทา ผู้มีกลิ่นหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธา สุ-ทา ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธางศุ์ สุ-ทาง รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธางศุ์รัตน์ สุ-ทาง-รัด มุกดา ไข่มุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาทิพย์ สุ-ทา-ทิบ น้ำอมฤต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธานิธิ สุ-ทา-นิ-ทิ พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธามัย สุ-ทา-ไม สำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธารส สุ-ทา-รด น้ำทิพย์ ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธารัตน์ สุ-ทา-รัด แก้วบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน ขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาวี สุ-ทา-วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาศิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาสิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิงผู้กินอาหารทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวธาร เสา-วะ-ทาน น้ำหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงสุทธา จง-สุด-ทา ให้ขาวสะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชฎาธาร ชะ-ดา-ทาน ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาริณี ทา-ร-นี ทรงไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรีโยธา สี-โย-ทา ผู้เป็นเกียรติแก่ทหาร, ผู้เป็นมิ่งขวัญของทหาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธารี สุ-ทา-รี ผู้ทรงไว้ซึ่งความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ