ความหมายของชื่อ ' ภรัณยา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภรัณยา พะ-รัน-ยา การบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คณภรณ์ คะ-นะ-พอน บำรุงคณะดูแลหมู่คณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรัณยู พะ-รัน-ยู ผู้ปกป้อง,ผู้คุ้มครอง,พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์ภรณ์ พง-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจษฎาภรณ์ เจด-สะ-ดา-พอน ผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชีวาภร ชี-วา-พอน ดำรงชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤภร นะ-รึ-พอน แข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรภัทร พร-พัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรภร พัด-ทระ-พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสภร มะ-นัด-พอน บำรุงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิราภร นิ-รา-พอน ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณี พะ-ระ-นี หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภริดา พะ-ริ-ดา ได้รับการเบี้ยงดู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภริตพร พะ-ริด-พอน ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภริตา พะ-ริ-ตา ได้รับการเลี้ยงดู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภรดา สุบ-พะ-ระ-ดา ขาวสะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภรัตน์ สุบ-พะ-รัด มีความเพียรเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภรางค์ สุ-พะ-ราง พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภรางศุ์ สุ-พะ-ราง มีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภรงค์ สุ-พะ-รง สีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณาภรณ์ กัน-นา-พอน เครื่องประดับหู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตาภรณ์ กริ-ตา-พอน ผู้ประดับกายแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐาภรณ์ กัน-ถา-พอน เครื่องประดับคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลภรณ์ กุน-ละ-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรยาภรณ์ จัน-ยา-พอน เครื่องประดับที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรีภรณ์ จะ-รี-พอน การปกป้องด้วยหอก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราภรณ์ จัน-ทรา-พอน เครื่องประดับงามดุจจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีราภรณ์ จี-รา-พอน เครื่องประดับที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฑาภรณ์ จุ-ทา-พอน เครื่องประดับจุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชฎาภรณ์ ชะ-ดา-พอน เครื่องประดับมวยผม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิภรณ์ ชะ-นิ-พอน แสงสว่างแห่งมารดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยาภรณ์ ชะ-ยา-พอน มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตาภรณ์ ถิ-ตา-พอน เครื่องประดับที่ถาวร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติภรณ์ ถิ-ติ-พอน การเลี้ยงดูที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภรณ์ ทะ-นะ-พอน ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาภรณ์ ทะ-นา-พอน มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญญาภรณ์ ทัน-ยา-พอน เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีราภรณ์ ที-รา-พอน เครื่องประดับของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณ์ชนก พอน-ชะ-นก การเลี้ยงดูบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนภรณ์ มะ-นะ-พอน มน-นะ-พอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุลภรณ์ บุ-ละ-พอน มีรายได้มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจภรณ์ เบน-จะ-พอน การชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยาภรณ์ ปะ-ริ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียาภรณ์ ปรี-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาภรณ์ ปัน-ยา-พอน มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาภรณ์ ปิ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยาภรณ์ พิด-ทะ-ยา-พอน หญิงสวยงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณีนิภา พะ-ระ-นี-นิ-พา แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราภรณ์ วะ-รา-พอน เครื่องประดับที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วชิราภรณ์ วะ-ชิ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชราภรณ์ วัด-ชะ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศราภรณ์ เกด-สะ-รา-พอน เครื่องประดับผม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อสมาภรณ์ อะ-สะ-มา-พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจีภรณ์ สุ-จี-พอน ค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ษมภร สะ-มะ-พอน ผู้ค้ำจุนการอ่อนน้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสริยาภรณ์ อิด-สะ-ริ-ยา-พอน ผู้ประดับความเป็นใหญ่, เครื่องยศอันมีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสรีญาภรณ์ อิด-สะ-รี-ยา-พอน ผู้ประดับความรอบรู้อันเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญภร สะ-รัน-พอน ผู้ค้ำจุนด้วยความรอบรู้อันวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ