ความหมายของชื่อ ' รมณีย์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
รมณีย์ รม-มะ-นี ต้องอารมณ์ งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กรรภิรมย์ กัน-พิ-รม ฉัตรห้าชั้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตธรรม กริด-ตะ-ทำ ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมธรรม คม-ทำ ธรรมะที่เฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองธรรม ครอง-ทำ ดำเนินอยู่ในธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คารม คา-รม พูดแหลมคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัลรมย์ จะ-รัน-รม เที่ยวป่าอย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณธรรม จิน-นะ-ทำ ประพฤติธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจนธรรม เจน-ทัม ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินธรรม ชิน-นะ-ทำ คำสอนของพระมหาวีระ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดิลกธรรม ดิ-หลก-ทำ มีคุณธรรมเป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เตชธรรม เต-ชะ-ทำ มีความดีเป็นเดชมีเดชคือความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรมน ถิ-ระ-มน มีใจมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทนุธรรม ทะ-นุ-ทำ รักษาความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมณัฐ ทำ-มะ-นัด คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมธัช ทำ-มะ-ทัด มีธรรมเป็นธงเด่นด้วยธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมนาถ ทำ-มะ-นาด มีธรรมเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมนิตย์ ทำ-มะ-นิด มีธรรมมั่นคงมีธรรมแน่แท้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมนูญ ทำ-มะ-นูน กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมภณ ทำ-พน ผู้กล่าวธรรมผู้พูดสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมรัตน์ ทำ-มะ-รัด คุณธรรมอันล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธราธรรม ทะ-รา-ทำ แผ่นดินธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัชธรรม์ ทัด-ชะ-ทัน ธงของคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัชธรรม ทัด-ทำ,ทัด-ชะ-ทำ มีธรรมเป็นธงชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรธรรม ที-ระ-ทำ คุณธรรมของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรมนต์ ที-ระ-มน มนต์ของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรมัตถ์ บอ-ระ-มัด ประโยชน์อย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์ธรรม ปะ-กอน-ทำ หนังสือแห่งธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมะ ปะ-ระ-มะ ยอดเยี่ยมสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมัตถ์ ปะ-ระ-มัด ประโยชน์สูงสุดความเจริญสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองธรรม ปอง-ทำ หวังคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิธรรม ปา-นิ-ทำ พิธีแต่งงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฝนธรรม ฝน-ทำ หยาดน้ำหยดจากฟ้า,การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ใฝ่ธรรม ใฝ่-ทำ มุ่งหาคุณธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พบธรรม พบ-ทำ พบคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพธรรม พบ-ทำ ธรรมประจำภพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิธรรม พูม-ทำ พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ร่มธรรม ร่ม-ทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม,ร่มเงาแห่งความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์ รม น่ารื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนธรรม์ รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนธรรม รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรมน วอ-ระ-มน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิกรม วิ-กรม พากเพียรความห้าวหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมสรณ์ ทำ-มะ-สอน ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งผู้มีความเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สหธรรม สะ-หะ-ทำ ธรรมอันเดียวกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมเชษฐ์ ทำ-มะ-เชด ผู้เจริญด้วยธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศุทธิ์ธรรม พิ-สุด-ทำ ธรรมอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรมย์เวศน์ พิ-รม-เวด ที่อยู่อัน่าชื่นใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศรม วิ-สม สงบพักผ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธรรม สุ-ทำ ธรรมดี,กฎหมายที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทิพารมย์ ทิ-พา-รม รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมิกา ทัน-มิ-กา ผู้ประกอบด้วยธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทรมย์ นน-ทะ-รม มีความเพลิดเพลินยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรมน นอ-ระ-มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรมนัส พอน-มะ-นัด มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรมัย พัด-ชะ-ระ-ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรมน พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมยกร รม-ยะ-กอน สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมัย ระ-ไม มีเสน่ห์ น่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรมน วัด-ชะ-ระ-มน ใจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินารมย์ ชิ-นา-รม ยินดีในพระชินเจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารมี ปา-ระ-มี บารมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยรมย์ ปิ-ยะ-รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมยุดา เปรม-ยุ-ดา ผู้ประกอบด้วยความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมวดี เปรม-วะ-ดี มีความสุขความอิ่มเอมใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นปรากรม ปิ่น-ปรา-กรม ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มโนรม มะ-โน-รม เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รติรมย์ ระ-ติ-รม รื่นรมย์ยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมตี รม-มะ-ตี กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์ธีรา รม-ที-รา นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์นลิน รม-นะ-ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมยเนตร รม-ยะ-เนด ต้องตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์รวินท์ รม-ระ-วิน บัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมิดา ระ-มิ-ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมิตา ระ-มิ-ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรารมย์ วะ-รา-รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุรมย์ วะ-สุ-รม มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศรมา วิ-สะ-ระ-มา สงบ พักผ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภารมย์ สุ-พา-รม งามและน่ารื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรารมย์ สิ-รา-รม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรมน สุ-ระ-มน ยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรมน อุ-ไร-มน ใจกุศล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรมนัส อุ-ไร-มะ-นัด ใจงามดั่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์ชลี รม-ชะ-ลี มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์รุจี รม-รุ-จี งามน่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมศักดิ์ เปรม-สัก อิ่มใจในความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฤทธิธรรม ริด-ทิ-ทำ อำนาจแห่งพระธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยาณธรรม กัน-ละ-ยา-นะ-ทำ ธรรมอันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐรมย์ นัด-ถะ-รม เป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณรมณ พัน-ระ-มน มีผิวพรรณน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมณ ระ-มน ยินดี รื่นเริง ความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณารมย์ ปุน-นา-รม เต็มไปด้วยความรื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรมณ พิ-ระ-มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมณี รม-มะ-นี สตรีน่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมัณยา ระ-มัน-ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรมณ วิ-ระ-มน การงดเว้นจากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครมณี อัก-คระ-มะ-นี มณีล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรมณ สุ-ระ -มน ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดลธรรม ดน-ละ-ทำ ผู้มีความดีงามเป็นพื้นฐาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัชวรมน์ นะ-วัด-วะ-รม ผู้เยาว์วัยที่มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุดารมย์ สุ-ดา-รม ลูกสาว(หญิงสาว)ที่มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริรมัย สิ-ริ-ระ-ไม ผู้ยินดีในความเป็นมิ่งมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ