ความหมายของชื่อ ' นทีบดี ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กชอินทร์ กด-ชะ-อิน ดอกบัวใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลานันท์ กะ-มะ-ลา-นัน บัวบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรินทร์ กริน จอมช้างพญาช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตานนท์ กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินท์ กะ-วิน จอมกวี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตินันท์ กัน-ติ-นัน ยินดีในความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตตินันท์ กิด-ติ-นัน ยินดีในชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติวินท์ กิด-ติ-วิน ผู้ได้รับเกียรติผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตินันท์ กิ-ติ-นัน เพลิดเพลินในเกียรติ,ยินดีในชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุนทร กุน-ทอน พระวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนันท์ ก-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนันทน์ กุ-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกมินทร์ โก-มิน ยอดพลอยสีแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง,จ่าโขลงช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณินทร์ คะ-นิน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณานนท์ คุ-นา-นน มีคุณความดีมากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรินทร์ จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรินทร จะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรินทร์ จัก-กริน ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรัช จัน-ทะ-รัด ดาวพุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน มีหน้าผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรนนท์ จิ-ระ-นน ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรนันท์ จิ-ระ-นัน มีผู้ชื่นชมยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระนันท์ จิ-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรนันท์ จี-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุลินทร์ จุ-ลิน ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทกร ฉัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทพล ฉัน-ทะ-พน มีพลังคือความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทพัฒน์ ฉัน-ทะ-พัด เจริญด้วยฉันทะเจริญด้วยความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน เป็นที่ยินดีของบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน(เด่นกว่าคนอื่น) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน แหล่งกำเนิดความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชโนทัย ชะ-โน-ไท ผู้มีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยานันท์ ชะ-ยา-นัน ยินดีในชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวนันท์ ชะ-วะ-นัน ยินดีในเชาว์ปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวินทร์ ชะ-วิน มีเชาวน์เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชนันท์ ชัด-ชะ-นัน ความยินดีของนักรบหรือนักรบผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่,ผู้ชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยนันท์ ไช-ยะ-นัน ความยินดีของนักรบหรือนักรบผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชานนท์ ชา-นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชีวานนท์ ชี-วา-นน ผู้มีชีวิตเป็นสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐปนนท์ ถะ-ปะ-นน มีความพอใจที่ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตินันท์ ถิ-ติ-นัน มีความชื่นชมยินดีในชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐนนท์ นัด-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐภูมินทร์ นัด-ถะ-พู-มิน เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดนุนันท์ ดะ-นุ-นัน มีความสุขด้วยตนเองมีความบันเทิงด้วยตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดชมีเดชยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนทรัพย์ ทะ-นะ-ซับ ทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนทัต ทะ-นะ-ทัด มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ได้ทรัพย์สินมีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณินทร์ ทอ-ระ-นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรนันท์ ทอ-ระ-นัน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงทรงไว้ซึ่งความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัชนนท์ ทัด-ชะ-นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัชนันท์ ทัด-ชะ-นัน มีความบันเทิงเป็นธงชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธานินทร์ ทา-นิน ผู้ครองแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในนคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธารินทร์ ทา-ริน เจ้าแห่งการสร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรนันท์ ที-ระ-นัน ผู้มีความยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธุวานันท์ ทุ-วา-นัน มีความยินดียั้งยืนมีความสุขยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นครินทร์ นะ-คะ-ริน เจ้าเมือง,เมืองใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นคินทร์ นะ-คิน ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นทจร นด-ทะ-จอน เที่ยวไปในน้ำ,ปลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นทีมารค นะ-ที-มาก สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทกร นน-ทะ-กอน กระทำความเพลิดเลิน,สร้างความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนท์ปวิธ นน-ปะ-วิด ผู้สร้างความสุขผู้สร้างความบันเทิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทรี นน-ซี ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทวร นน-ทะ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทิยุต นน-ทิ-ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนันท์ นพ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพวินท์ นบ-พะ-วิน ได้ประสบสิ่งใหม่ๆเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทกร นัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความบันเทิง,ผู้สร้างความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์ทัต นัน-ทัด ให้ความบันเทิงให้ความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์ธร นัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทภพ นัน-ทะ-พบ เป็นความสุขของโลกเป็นที่ยินของชาวโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิช นัน-ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุขเกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิน นัน-ทิน มีความบันเทิงมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิพัฒน์ นัน-ทิ-พัด เจริญด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิภาคย์ นัน-ทิ-พาก ยินดีในโชคลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิวร นัน-ทิ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชนันท์ นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุขความเพลิดเพลินเป็นของตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรนันท์ บอ-วอน-นัน มีความสุขอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุรินทร์ บุ-ริน เจ้าเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวินท์ ปะ-พา-วิน ได้รับแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประตินันท์ ประ-ติ-นัน ความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรินทร์ ปะ-ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวินท์ ปะ-วิน ได้รับประสบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผณินทร ผะ-นิน-ทอน นาคราช เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผนินทร ผะ-นิน-ทอน พญานาค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจนินท์ พด-จะ-นิน เจ้าแห่งถ้อยคำหมายถึงพูดแก่งพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจรินทร์ พด-จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชรหรือสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤนท์เดช พริน-เดด มีอำนาจทางทหาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธรินทร์ พัด-ทะ-ริน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชานันท์ พิด-ชา-นัน ผู้ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิตตินันท์ พิด-ติ-นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภคนันท์ พะ-คะ-นัน ยินดีในโชคหรือสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวินท์ พะ-วิน เจ้าแห่งภพเป็นใหญ่ในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรินทร์ พัด-ทะ-ริน เจ้าแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานรินทร์ พา-นะ-ริน รัศมีของจอมคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูรินท์ พู-ริน เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวนนท์ พู-วะ-นน พอใจในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โภควินท์ โพ-คะ-วิน ได้รับโภคทรัพย์มีโภคทรัพย์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มุนินทร์ มุ-นิน จอมนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชานนท์ ระ-ชา-นน ยินดีในทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รฐนนท์ ระ-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวินันท์ ระ-วิ-นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัชชานนท์ รัด-ชา-นน ยินดีในสมบัติยินดีในความเป็นพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัฐนันท์ รัด-ถะ-นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราชินทร์ รา-ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราเมนทร์ รา-เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรานนท์ วะ-รา-นน ความยินดีในสิ่งประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร,เจ้าแห่งสายฟ้า,พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิธวินท์ วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลกๆมีลาภเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวิธวินท์ วิ-วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลกๆได้รับอยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรินทร์ อะ-มะ-ริน พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครวินท์ อัก-คระ-วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อานนท์ อา-นน ความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อานันท์ อา-นัน ความบันเทิงความชื่นใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทัช อิน-ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณัสนันท์ คะ-นัด-สะ-นัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรัสม์ จัน-ทะ-รัด เสมอจันทร์,เดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทพศ ฉัน-ทะ-พด อำนาจแห่งฉันทะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทพงศ์ นัน-ทะ-พง เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทยศ นัน-ทะ-ยด มีความสุขและมียศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน มีใจสุขสำราญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศนันท์ ยด-สะ-นน ยินดีในยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนัสนันท์ วะ-นัด-สะ-นัน ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรนันทน์ สัก-กระ-นัน โอรสของพระอินทร์คือพระอรชุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิศ นัน-ทิด เจ้าแห่งความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พินทุสร พิน-ทุ-สอน ผู้มีเสียงไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยสินทร ยะ-สิน-ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศมียศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุนันท์ วะ-สุ-นัน ยินดีในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภนันท์ สุ-พะ-นัน ยินดีในความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารินท์ สา-ริน เจ้าแห่งสาระ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธินนท์ สิด-ทิ-นน ยินดีในความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธินันท์ สุ-ทิ-นัน ความยินดีของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรวินท์ สุ-ระ-วิน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชนันท์ กด-ชะ-นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลฉันท์ กะ-มน-ละ-ฉัน ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรนันท์ กอ-ระ-นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวินท์ กอ-ระ-วิน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินทรา กะ-วิน-ทรา จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินทิพย์ กะ-วิน-ทิบ ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทร กัน-ทอน ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทรา กัน-ทรา ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขรินทร์ทิพย์ ขะ-ริน-ทิบ เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จวงจันทร์ จวง-จัน จันทร์หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทกร จัน-ทะ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทกานต์ จัน-ทะ-กาน ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนา จัน-ทะ-นา ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทพร จัน-ทะ-พอน พระจันทร์งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทภา จัน-ทะ-พา เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร จัน-ทอน นิ่มนวลดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรกร จัน-ทระ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์แก้ว จัน-แก้ว คุณค่าเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์จรี จัน-จะ-รี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งามเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์ดาว จัน-ดาว ดุจดวงดาว และดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์ทิพย์ จัน-ทิพ มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์เพ็ญ จัน-เพ็น พระจันทร์เต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรา จัน-ทรา นิ่มนวลดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรากานต์ จัน-ทรา-กาน ที่รักของพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราภา จัน-ทรา-พา แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทัปปภา จัน-ทับ-ปะ-พา แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทิมันตุ์ จัน-ทิ-มัน พระจันทร์ เดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทิมา จัน-ทิ-มา พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทิรา จัน-ทิ-รา พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุนันท์ จา-รุ-นัน ผู้ยินดีในความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุลินทิพย์ จุ-ลิน-ทิบ สิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจิมจันทร์ เจิม-จัน แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แจ่มจันทร์ แจ่ม-จัน พระจันทร์ที่สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ก่อให้เกิดความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทชา ฉัน-ทะ-ชา เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทิกา ฉัน-ทิ-กา มีความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทิต ฉัน-ทิด มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชรินทร ชะ-ริน-ทอน ยอดประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชรินทร์ทิพย์ ชะ-ริน-ทิบ ยอดเป็นดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลพินทุ์ ชะ-ละ-พิน หยาดน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมนันท์ ทะ-มะ-นัน สวยเหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธารินันท์ ทา-ริ-นัน ความสดชื่นรื่นเริง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทรมย์ นน-ทะ-รม มีความเพลิดเพลินยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทลี นน-ทะ-ลี ประดุจแม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรินทร์พร นะ-ริน-พอน พรของพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทฉัตร นัน-ทะ-ฉัด ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นลิน นัน-นะ-ลิน บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทนัช นัน-ทะ-นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทนัท นัน-ทะ-นัด แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด รัตนะน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์ลินี นัน-ลิ-นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทัชพร นัน-ทัด-ชะ-พอน คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิกานต์ นัน-ทิ-กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิชา นัน-ทิ-ชา เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิตา นัน-ทิ-ตา เพลิดเพลิน มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทินี นัน-ทิ-นี ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิพร นัน-ทิ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิมา นัน-ทิ-มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรสจันทร์ จะ-รด-จัน เหลืองเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์สม จัน-สม เสมอด้วยจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์หอม จัน-หอม เป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันท์หทัย ฉัน-หะ-ไท พอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์มนัส นัน-มะ-นัด ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชนันท์ พัด-ชะ-นัน เพลิดเพลินในกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคนันท์ พัก-คะ-นัน ยินดีในโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสนันท์ รด-สะ-นัน มีรสนิยมดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักตกันท์ รัก-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตกันท์ รัด-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรนันท์ สอ-ระ-นัน มีความยินดีเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์สุดา จัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันท์สินี ฉัน-สิ-นี ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทิสา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญญานนท์ บุน-ยา-นน ผู้ยินดีในบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาพินท์ ปะ-พา-พิน ประสบแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวรินท์ ปะ-ภา-วะ-ริน ยอดแห่งความเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประทินทิพย์ ประ-ทิน-ทิบ กลิ่นหอมอันวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภามนท์ ประ-พา-มน ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานทิพย์ ปาน-ทิบ เปรียบเสมือนของวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นทิพย์ ปิ่น-ทิบ เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฝนทิพย์ ฝน-ทิบ หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศรินทร์ เกิด-สะ-ริน เกสรดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรวินท์ พอน-ระ-วิน ประเสริฐเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรานันท์ พิ-รา-นัน ความร่าเริงของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภันทิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนทิรา มน-ทิ-รา เรือนหลวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มันทนา มัน-ทะ-นา สดุดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยุกตนันท์ ยุก-ตะ-นัน ประกอบด้วยความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รตินันท์ ระ-ติ-นัน ยินดีกับความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์รวินท์ รม-ระ-วิน บัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวินท์ ระ-วิน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวินท์นิภา ระ-วิน-นิ-พา งามดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสินทรา ระ-สิน-ทรา จินดามณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไรวินท์ ไร-วิน ได้ทรัพย์ มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศดานันท์ สะ-ดา-นัน ชื่อของพระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิศุนันท์ สิ-สุ-นัน ความยินดีในวัยเด็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรินทร์ วะ-วะ-ริน จอมสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินทร์ สิ-ริน มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินทรา สิ-ริน-ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินันท์ สิ-หริ-นัน ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนทรี สุน-ทรี หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภานันท์ สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวนันท์ สุ-วะ-นัน ผู้มีความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน จอมสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หรินทิพย์ หะ-ริน-ทิบ พระนารายณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนันท์ ออ-ระ-นัน งามน่าเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพินท์ ออ-ระ-พิน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรวินท์ ออน-ระ-วิน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรวินท์ ออ-ระ-วิน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรอินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทิพร อิน-ทิ-พอน ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทิยา อิน-ทิ-ยา นางผู้เป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทิรา อิน-ทิ-รา พระนางลักษมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุกร อิน-ทุ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุกา อิน-ทุ-กา ดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุนิพา อิน-ทุ-นิ-พา เสมือนจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุภา อิน-ทุ-พา แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจินทรา สุ-จิน-ทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชานันท์ สุ-ชา-นัน มีกำเนิดดี เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิฉันท์ สุด-ทิ-ฉัน มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์นรินทร์ พง-นะ-ริน ตระกูลเจ้าเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศลาฆนันท์ สลาก-นัน ยินดีการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดินนท์ สัก-ดิ-นน ยินดีในอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิ์นันท์ สัก-ดิ-นัน ยินดีในอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทมณี จัน-ทะ-มะ-นี แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราภรณ์ จัน-ทรา-พอน เครื่องประดับงามดุจจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราวรรณ จัน-ทรา-วัน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทวรรณ จัน-ทะ-วัน ผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานนันท์ ถา-นะ-นัน ยินดีในฐานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิขนันทน์ นิด-ชะ-นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชนันทน์ นิช-ชะ-นัน เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผณินทรา ผะ-นิน-ทรา ผญางู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณฐารินทร์ นะ-ถา-ริน นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณันทิตา อะ-นัน-ทิ-ตา เจริญรุ่งเรืองไม่มีสิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมิตานันท์ สุ-มิ-ตา-นัน ผู้กำหนดความยินดีได้เป็นอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชนนท์ ชัด-ชะ-นน นักรบผู้ยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนุตม์นนท์ ชะ-นุด-นน ผู้สูงสุดที่เป็นที่ชื่นชอบทั่วไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญาน์นันท์ ชะ-ยา-นัน ผู้ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สนทิศ สน-ทิด ผู้บอกกล่าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตนันท์ธร สะ-ตะ-นัน-ทอน ผู้มีความสุขเป็น 100 ปี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตธรนันท์ สะ-ตะ-ทอน-นัน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุขนับ100 ปี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์จิตรา นัน-จิด-ตรา สาวงามผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงคนันท์ อิง-คะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวาอารินทร์ สิ-วา-อา-ริน ผู้ยิ่งใหญ่ที่โอบอ้อมและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวารินทร์ สิ-วา-ริน ผู้เป็นใหญเหนือศัตรูพระศิวะ, ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรูอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศิชานันท์ สะ-สิ-ชา-นัน เกิดมามีสุขดังดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐชาวรินทร์ นัด-ชา-วะ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาพร้อมกับความรอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐรินทร์ นัด-ถะ-ริน ผู้เป็นเจ้าแห่งนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวินทร์ อะ-นา-วิน ผู้ยิ่งใหญ่ทีไม่มีตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุทธินันทน์ สุด-ทิ-นัน ผู้มีความยินดีอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณ์สุนันท์ พัน-สุ-นัน ผู้น่าพอใจในความดีของชนชั้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์ภูมินันท์ พิด-พู-มิ-นัน ผู้ยินดีในแผ่นดินที่ชาญฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศยาไรวินท์ สะ-ยา-ไร-วิน ผู้มีทรัพย์และที่อยู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนทร์ธยาน์ สุน-ทะ-ยา ผู้รู้จักพินิจความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศิชลพินทุ์ สะ-สิ-ชน-พิน หยาดน้ำจากดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนท์ภาณิน นน-พา-นิน นักพูดที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธ์ธนนันท์ พัด-ทะ-นะ-นัน ผู้ยินดีในทรัพย์ที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤนท์นิชนันท์ พริน-นิด-นัน ผู้มีความสุขมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญญ์ธัชนันท์ ทัน-ทัด-นัน ผู้มีความสุขและยินดีในธงแห่งความเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษ์พัชนันท์ รัก-พัด-ชะ-นัน ผู้รักษาความยินดีในกฎเกณฑ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวรินทร์ ไอ-ยะ-วะ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอศ์สุนันท์ ไอ-สุ-นัน ผู้น่ารักอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ