ความหมายของชื่อ ' นพปฎล ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นพปฎล นบ-ปะ-ดล เศวตฉัตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ฐานพัฒน์ ถา-นะ-พัด มีฐานะเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน รวบรวมทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนพล ทะ-นะ-พน มีกำลังเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนานพ ทะ-นา-นบ มีทรัพย์ใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญนพ ทัน-ยะ-นบ ข้าวใหม่หรือมีโชคใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรนพ ที-ระ-นบ นักปราชญ์ผู้สดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพกร นบ-พะ-กอน ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพคุณ นบ-พะ-คุน ทองเนื้อเก้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพณัฐ นบ-พะ-นัด นักปราชญ์ใหม่ๆนักปราชญ์ผู้สดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพดร นบ-พะ-ดอน ใหม่กว่าหนุ่มกว่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนันท์ นพ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพพิชญ์ นบ-พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพรุจ นบ-พะ-รุด มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ,มีความรุ่งเรืองเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพวิชญ์ นบ-พะ-วิด มีความรู้ใหม่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพวินท์ นบ-พะ-วิน ได้ประสบสิ่งใหม่ๆเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพัตธร นะ-พัด-ทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนพล พัด-ทะ-นะ-พน กำลังแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพัฒนพร พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนพล รัด-ตะ-นะ-พน มีกำลังอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจินพ รุ-จิ-นบ มีความพอใจใหม่ๆมีความรุ่งโรจน์ใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ใบหน้าสวยพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนพัช อะ-นะ-พัด ผู้หาที่ติไม่ได้ผู้ไม่มีใครตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิทธินพ อิด-ทิ-นบ มีความสำเร็จใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มโนพัศ มะ-โน-พัด มีอำนาจทางใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธนพ สุ-ทะ-นบ ใหม่เอี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจนพร กัน-จะ-นะ-พอน ทองประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนินพร ชะ-นิน-พอน ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนพร ทะ-นะ-พอน มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพจิรา นบ-พะ-จิ-รา ใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพธีรา นบ-ที-รา นบ-พะ-ที-รา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนิต นพ-พะ-นิด เนย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพรดา นบ-พะ-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพิน นะ-พิน ใหม่ สด สาวเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นาถนพิน นาด-นะ-พิน มีที่พึ่งใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวันพัสตร์ ปะ-วัน-พัด แพรบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนพร มะ-นะ-พอน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนพัทธ์ มะ-นะ-พัด มน-นะ-พัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนพร มัด-ทะ-นะ-พอน มีพรคือความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวนพิศ ชวน-พิด ดึงดูดจิตใจให้พิศวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุชนพิน นุด-นะ-พิน หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนพิน พอน-นะ-พิน ผู้ประเสริฐและสดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรินพร พะ-ริน-พอน มีพรเป็นพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพลินพิศ เพลิน-พิด ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หรินพร หะ-ริน-พอน ความประสงค์จากพระนารายณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นพงศ์ ปิ่น-พง ยอดแห่งตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐนพิน นัด-นะ-พิน นักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพิษฐา นะ-พิด-ถา ใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพรัตน์ นบ-พะ-รัด แก้วแห่งมงคล 9 อย่าง คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกธนพสิษฐ์ เอก-ทะ-นะ-พะ-สิด ผู้ดีเลิศทางทรัพย์สินเป็นที่หนึ่ง, ผู้ร่ำรวยทรัพย์เป็นหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัตม์มนพร วะ-รัด-มะ-นะ-พอน ผู้มีใจประเสริฐและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญนพัต ขวัน-นะ-พัด ผู้มีความริเริ่มอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โฉมนพิน โฉม-นะ-พิน ผู้สาวเสมอและหน้าตาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อนพัช พิม-อะ-นะ-พัด ผู้มีรูปร่างดีหาที่ติไม่ได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ