ความหมายของชื่อ ' ปภังกร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมีผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิมต้นเหตุผู้นำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาณ ปะ-พาน พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวิชญ์ ปะ-พา-วิด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวิน ปะ-พา-วิน ผู้มีเดชมีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวินท์ ปะ-พา-วิน ได้รับแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภินวิช ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภินวิทย์ ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภัสชล ปะ-พัด-ชน น้ำบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทัปปภา จัน-ทับ-ปะ-พา แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทิพปภา พิบ-ปะ-พา รัศมีเป็นทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาดา ปะ-พา-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภานัน ปะ-พา-นัน มีใบหน้าสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาพัน ปะ-พา-พัน มีใบหน้าสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาพินท์ ปะ-พา-พิน ประสบแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวดี ปะ-พา-วะ-ดี มีแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวรินท์ ปะ-ภา-วะ-ริน ยอดแห่งความเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาณิน ปะ-พา-นิน พูดเก่ง ท่องจำเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรปภา กอน-ปะ-พา พระอาทิตย์ ผู้ทําแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณปภา นะ-ปะ-พา ผู้มีรัศมีของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณปภัช นะ-ปะ-พัด ผู้สามารถจำแนกแยกแยะความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรปภา วอ-ระ-ปะ-พา ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สานปภพ สาน-ปะ-พบ ผู้สืบทอดความเป็นผู้นำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สถิตปภาน สะ-ถิด-ปะ-พาน ผู้พูดเก่งที่มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ