ความหมายของชื่อ ' ประภากร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ประภากร ประ-พา-กอน ผู้ทำให้สว่าง,ดวงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุลปรีชา จุน-ละ-ปรี-ชา ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรพล ปะ-ระ-พน กำลังของผู้อื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมะ ปะ-ระ-มะ ยอดเยี่ยมสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมัตถ์ ปะ-ระ-มัด ประโยชน์สูงสุดความเจริญสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรวัน ปะ-ระ-วัน ป่าของผู้อื่น,ป่าที่อื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรวีร์ ปะ-ระ-วี ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกฤต ประ-กริด ทำ,มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประจินดา ประ-จิน-ดา ความคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณพ ประ-นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้ากลองเล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณัย ประ-ไน เสน่หาความคุ้นเคยฉันมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประไณย ประ-ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประเดิม ประ-เดิม เริ่มแรก,เริ่มต้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประเดิมชัย ประ-เดิม-ไช ชัยชนะครั้งแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประตินันท์ ประ-ติ-นัน ความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพจน์ ประ-พด คำพูดประเสริฐคำพูดสำคัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพลเดช ประ-พน-เดด มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพันธ์ ประ-พัน ผูกติดแต่งเรื่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาณ ประ-พาน แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประมณฑ์ ประ-มน ผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประลภย์ ประ-ลบ ได้รับได้กำไร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวัณ ประ-วัน มีหิริโอตัปปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวิตร ประ-วิด สะอาดและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีณ ประ-วีน นักปราชญ์ชำนาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัชญา ปรัด-ยา ความรู้ชั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัญชัย ปะ-รัน-ไช ผู้ชนะคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัตถ์ ปะ-รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่นทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัตถกร ปะ-รัด-ถะ-กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปราณนต์ ปรา-นน ลมอากาศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปราณันต์ ปรา-นัน ลมอากาศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรานต์ ปราน ที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริตต์ ปะ-ริด ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรินทร์ ปะ-ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริพล ปะ-ริ-พน เพรียบพร้อมด้วยกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริพัตร ปะ-ริ-พัด หมุนเวียน,สืบสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริวัฒน์ ปะ-ริ-วัด เจริญรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีชาพล ปรี-ชา-พน มีกำลังความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรปรัชญ์ วอ-ระ-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยประสิทธิ์ ไช-ประ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่,พระวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรเมษฐ์ ปะ-ระ-เมด พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประดิษฐา ประ-ดิด-ถา ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภวิษณุ์ ประ-พะ-วิด มีเดชมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประมนัส ประ-มะ-นัด มึวามปราโมทย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริเยศ ปะ-ริ-เยด ที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรุฬห์ ปะ-รุน ผู้งอกงามเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมปราชญ์ สม-ปราด สมกับที่เป็นปราชญ์หรือนักปราชญ์ผู้สงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลปริยา กุน-ปริ-ยา เป็นที่รักของสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระประไพ จิ-ระ-ประ-ไพ ผู้มีแสงสว่างนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตปรียา เจด-ปรี-ยา เป็นที่รักแห่งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรภาว์ ปะ-ระ-พา ภาวะที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประดิภา ประ-ดิ-พา แสงสว่างแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประติภา ประ-ติ-พา แสงสว่างแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประทิน ประ-ทิน กลิ่นหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประทินทิพย์ ประ-ทิน-ทิบ กลิ่นหอมอันวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภัสสรา ประ-พัด-สะ-รา แสงแพรวพราว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภานิช ประ-พา-นิด รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาพร ประ-พา-พอน แสงสว่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาภัทร ประ-พา-พัด มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภามนท์ ประ-พา-มน ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภารัตน์ ประ-พา-รัด แสงสว่างแห่งคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาวดี ประ-พา-วะ-ดี หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาศรี ประ-พา-สี ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาสิริ ประ-พา-สิ-หริ ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประสิตา ประ-สิ-ตา ขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปราญชลี ปราน-ชะ-ลี กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา ความประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชญา ปะ-ริด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชมน ปะ-ริด-ชะ-มน พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชาดา ปริ-ชา-ดา ผลสีแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริมล ปะ-ริ-มน กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยฉัตร ปริ-ยะ-ฉัด ฉัตรเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยาภัทร ปริ-ยา-ทัด งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีดาพร ปรี-ดา-พอน อิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีดิทา ปรี-ดิ-ทา ให้ความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียา ปรี-ยา ที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียาดา ปรี-ยา-ดา ความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียานุช ปรี-ยา-นุด น้องที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียามาศ ปรี-ยา-มาด เดือนอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียาวดี ปรี-ยา-วะ-ดี หญิงอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุริมปรัชญ์ ปุ-ริม-ปรัด นักปราชญ์คนแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมยุดา เปรม-ยุ-ดา ผู้ประกอบด้วยความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมวดี เปรม-วะ-ดี มีความสุขความอิ่มเอมใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไปรยา ไปร-ยา ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรประภา พอน-ประ-พา แสงสว่างที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายแก้ว ประ-กาย-แก้ว ความแวววาวจากแก้วมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายมาศ ประ-กาย-มาด เดือนสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายวัลย์ ประ-กาย-วัน ไม้เถา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรางทิพย์ ปราง-ทิบ แก้มงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริกา ปะ-ริ-กา ล้อมรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยกร ปริ-ยะ-กอน เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยากร ปริ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นปรากรม ปิ่น-ปรา-กรม ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธ์ประภา พัน-ประ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนปริยา มะ-นะ-ปริ-ยา มน-นะ-ปริ -ยา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนประภา รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรปรีย์ วอ-ระ-ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศนีปรีย์ สะ-นี-ปรี มรกต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา แสงสว่างของพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิรประภา สิ-ระ-ประ-พา รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวปรียา สิ-วะ-ปรี-ยา แก้วผนึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปรียา สุ-ปรี-ยา เป็นที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัลิปรียา อัน-ลิ-ปรี-ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญประภา เพ็น-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แววปราชญ์ แวว-ปราด มีแววของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายจิต ประ-กาย-จิด ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประยูรศักดิ์ ประ-ยูน-สัก ฐานะของตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมศักดิ์ เปรม-สัก อิ่มใจในความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุตประวีณ์ นุด-ประ-วี นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณยา ประ-นะ-ยา เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณาลี ประ-นา-ลี ท่อน้ำ สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพิณ ประ-พิน ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพิมพรรณ ประ-พิม-พัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประไพพรรณ ประ-ไพ-พัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาพรรณ ประ-พา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีณา ประ-วี-นา นำปราชญ์ ชำนาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปราณปริยา ปราน-ปริ-ยา รักดังลมปราณ รักดังชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริณดา ปะ-ริ-นะ-ดา เจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยาภรณ์ ปะ-ริ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีณาพรรณ ปรี-นา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีณาภา ปรี-นา-พา มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียาภรณ์ ปรี-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริณาห์ ปะ-ริ-นา กว้างขวาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุประวีณ์ สุ-ประ -วี ฉลาดอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกฤษฎิ์ ประ-กริด ปราชญ์ ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประยุทธ์ ประ-ยุด ต่อสู้ การรบ การทำสงคราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปรีญา สุ-ปรี-ยา ผู้รอบรู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีญาพัชญ์ ปรี-ยา-พัด ผู้มีปัญญารอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิจประลภย์ กิด-ประ-ลบ ผู้มีผลกำไรจากงานทีได้กระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ